Centrum - Środowiskowy Dom Samopomocy

PCPR Bielsko-Biała
Dane kontaktowe:
„Centrum" Środowiskowy Dom Samopomocy (pobyt dzienny)
ul. Sobieskiego 158
43-300 Bielsko-Biała

tel. 33 812-65-06
fax 33 812-65-06
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
strona internetowa: www.sdscentrum.edupage.org

Godziny pracy „Centrum"
od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do 15.30


Filia nr 1 „Centrum" Środowiskowego Domu Samopomocy
ul. Piastowska 58
43-300 Bielsko-Biała
tel. 33 815-80-95

Filia nr 2 „Centrum" Środowiskowego Domu Samopomocy w Bestwinie
ul. Plebańska 2
43-512 Bestwina
tel. 32 214-15-51

Filia nr 3 „Centrum" Środowiskowego Domu Samopomocy
ul. Jagienki 43b
43-300 Bielsko-Biała
tel. 33 818 47 15

"Centrum" Środowiskowy Dom Samopomocy posiada 104 miejsca pobytu dziennego.

Dla kogo „Centrum” ŚDS?

Środowiskowe Domy Samopomocy są przeznaczone dla osób z zaburzeniami psychicznymi, które w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy do życia w środowisku rodzinnym i społecznym, w szczególności w celu zwiększenia zaradności i samodzielności życiowej, a także ich integracji społecznej.
"Centrum" Środowiskowy Dom Samopomocy w Bielsku-Białej jest placówką pobytu dziennego przeznaczoną dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, niewymagających stałej opieki psychiatrycznej.
Do domu kierowane są osoby upośledzone umysłowo w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym, a także osoby z lekkim upośledzeniem umysłowym, gdy jednocześnie występują inne zaburzenia, zwłaszcza neurologiczne.
Środowiskowy Dom Samopomocy świadczy usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym.
Celem "Centrum" jest rehabilitacja społeczna uczestników zmierzająca do ogólnego rozwoju, poprawy ich sprawności psychofizycznej, zaradności osobistej oraz przystosowania do możliwie niezależnego i samodzielnego życia w środowisku.

Jak starać się o miejsce w „Centrum” ŚDS?

  1. Kandydat ubiegający się o miejsce w ŚDS kontaktuje się telefonicznie z kierownikiem lub z psychologiem „Centrum” Środowiskowego Domu Samopomocy w celu uzyskania informacji o wolnych miejscach oraz zakresie świadczonych usług.
  2. Osoba niepełnosprawna intelektualnie, jej rodzice lub opiekun prawny umawia się na spotkanie z Dyrektorem „Centrum” ŚDS. Osoba ta zabiera ze sobą dokumentację medyczną (orzeczenie o niepełnosprawności, zaświadczenie/opinię od psychologa, zaświadczenie od psychiatry). Po tym spotkaniu Dyrektor może skierować tę osobę na trwającą kilka dni kwalifikację, którą przeprowadza psycholog zatrudniony w Ośrodku. Czas i miejsce oraz formę spotkania określa Dyrektor i psycholog „Centrum”.
  3. W trakcie kwalifikacji przeprowadzanej przez psychologa „Centrum” osoba niepełnosprawna intelektualnie ubiegająca się o miejsce w „Centrum” uczęszcza przez kilka dni do „Centrum”, pozostając pod obserwacją psychologa w celu dokonania diagnozy i właściwej kwalifikacji. Pozytywne przejście przez kwalifikacje kończy się wydaniem przez psychologa opinii dotyczącej możliwości funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w ŚDS, którą następnie zatwierdza Dyrektor Ośrodka.
  4. Osoba ubiegająca się o miejsce w ŚDS składa wniosek o skierowanie do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania, dołączając zaświadczenie lekarskie, wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa, o występujących zaburzeniach psychicznych oraz zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach domu wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie, a także orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, o ile osoba takie posiada.
  5. Ośrodek pomocy społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o miejsce w „Centrum” ŚDS przesyła do Starosty Powiatu Bielskiego dokumenty, o których mowa powyżej, wraz z rodzinnym wywiadem środowiskowym przeprowadzonym w tej sprawie.

Skierowanie do domu następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Zgodnie z art. 51b ust. 5 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. decyzję o skierowaniu do ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi i decyzję ustalającą odpłatność za korzystanie z usług w tych ośrodkach wydaje właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej lub zlecającej  prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
Termin przyjęcia do domu ustala Dyrektor ŚDS w porozumieniu z osobą kierowaną lub jej opiekunem.
W przypadku braku wolnych miejsc osobę wpisuje na listę oczekujących.
W przypadku osób, które po raz pierwszy wystąpiły o skierowanie do domu, decyzję o skierowaniu do domu wydaje się na czas określony, nie dłuższy niż 3 miesiące, konieczny do dokonania przez zespół wspierająco-aktywizujący oceny możliwości zaproponowania osobie indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego oraz okresu, jaki będzie niezbędny do jego realizacji.
Po dokonaniu oceny, o której mowa powyżej, oraz przygotowania indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego osobę kieruje się do domu na czas określony, uzgodniony z kierownikiem domu, niezbędny do realizacji indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego.

Podstawa prawna:
  • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 163 z późniejszymi zmianami) - art. 51b ust. 5;
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz.U. 2010 nr 238 poz. 1586).

Odpłatność za pobyt dzienny w „Centrum” ŚDS

Odpłatność miesięczną za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi ustala się w wysokości 5% kwoty dochodu osoby samotnie gospodarującej lub kwoty dochodu na osobę w rodzinie, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie przekracza kwotę 300% odpowiedniego kryterium dochodowego (osoby samotnie gospodarującej lub na osobę w rodzinie).

Podstawa prawna:
  • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 163 z późniejszymi zmianami) - art. 51b.