Bariery architektoniczne i techniczne

PCPR Bielsko-Biała

Informacje o barierach architektonicznych i technicznych

Co to są bariery architektoniczne?

Bariery architektoniczne to wszelkie utrudnienie występujące w budynku i w jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym.

Co to są bariery techniczne?

Bariery techniczne to przeszkody wynikające z braku zastosowania lub niedostosowania, odpowiednich do rodzaj niepełnosprawności, przedmiotów lub urządzeń. Likwidacja tej bariery powinna powodować sprawniejsze działanie osoby niepełnosprawnej w społeczeństwie i umożliwić wydajniejsze jej funkcjonowanie.

Kto może ubiegać się o likwidację barier architektonicznych/ technicznych?

O likwidację barier architektonicznych mogą ubiegać się:
  • Osoby niepełnosprawne, które mają trudności w poruszaniu się, jeżeli są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują.
O likwidację barier technicznych mogą ubiegać się:
  • Osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.

Jaka jest wysokość przyznawanego dofinansowania?

Wysokość dofinansowania likwidacji barier dla osób niepełnosprawnych wynosi do 95% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Jaki jest tryb postępowania?

Osoba niepełnosprawna zainteresowana otrzymaniem dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych/technicznych:
  1. Pobiera wniosek w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie lub z zakładki ze strony internetowej PCPR Bielsko-Biała – formularze do pobrania
  2. Składa w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania wypełniony „Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych/technicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej w związku z jej indywidualnymi potrzebami" wraz z wymaganymi załącznikami wymienionymi we wniosku.

Co trzeba zrobić w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku?

Należy zgłosić się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w celu podpisania umowy ze starostą, która określa zakres prac i przewidywany termin wykonania.

Co jeszcze warto wiedzieć?

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych/technicznych przysługuje osobom niepełnosprawnym, które w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku nie uzyskały odpowiednio dofinansowania ze środków Funduszu na ten cel, tj. jeżeli osoba niepełnosprawna w ciągu ostatnich trzech lat otrzymała dofinansowanie np. do likwidacji barier architektonicznych, to o kolejne dofinansowanie na ten cel może ubiegać się w następnym roku kalendarzowym, ale na inny zakres prac. Nie ma możliwości uzyskania dofinansowania na dokończenie prac na które osoba niepełnosprawna uzyskała dofinansowanie w danym roku, w latach następnych, tj. otrzymane dofinansowanie należy wykorzystać w danym roku kalendarzowym, natomiast nie wyklucza to możliwości otrzymania dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się i/lub technicznych.

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

U W A G A!
  1. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania!
  2. Dofinansowanie będzie przyznawane do wyczerpania środków finansowych PFRON przekazanych dla powiatu na rok kalendarzowy i zatwierdzonych do wykorzystania na powyższy cel przez Radę Powiatu
  3. Pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania likwidacji barier architektonicznych/technicznych maja osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich lub za pomocą kuli.

Formularze do pobrania

Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych /technicznych* w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej w związku z jej indywidualnymi potrzebami

Dodatkowe informacje
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Piastowska 40
43-300 Bielsko-Biała
pokój 204 (II piętro - budynek Starostwa Powiatowego)
tel. 33 81 36 932