Bariery w komunikowaniu się

PCPR Bielsko-Biała

Informacje o barierach w komunikowaniu sięCo to są bariery w komunikowaniu się?

Bariery w komunikowaniu się to ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji.

Jaka jest wysokość przyznawanego dofinansowania?

Wysokość dofinansowania likwidacji barier dla osób niepełnosprawnych wynosi do 95% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Jaki jest tryb postępowania?

Osoba niepełnosprawna zainteresowana otrzymaniem dofinansowania do likwidacji barier w komunikowaniu się:
  1. Pobiera wniosek w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie lub z zakładki strony PCPR Bielsko-Biała - formularze do pobrania
  2. Składa w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania wypełniony „Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zakupu urządzeń (montażu) lub wykonanie usług z zakresu likwidacji barier w komunikowaniu się w związku z indywidualnymi potrzebami osoby niepełnosprawnej" wraz z wymaganymi załącznikami wymienionymi we wniosku.
Dodatkowo (w przypadku dzieci uczących się) należy przedstawić opinię wychowawcy, psychologa, logopedy (w zależności od rodzaju niepełnosprawności i możliwości rehabilitacji dziecka) o potrzebach dziecka i możliwości rozwoju, rehabilitacji dziecka poprzez korzystanie z wnioskowanego sprzętu.)

Po otrzymaniu środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wniosek jest zaopiniowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, tj. komisję ds. likwidacji barier

Co trzeba zrobić w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku?

Osoba niepełnosprawna (lub jej opiekun prawny bądź pełnomocnik) podpisuje umowę ze starostą oraz dokonuje zakupu sprzętu na warunkach określonych w umowie (dokonuje wpłaty udziału własnego, tj. co najmniej 5% kosztów zakupu sprzętu lub wykonania usługi).

Następnie dostarcza do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oryginał faktury. W przypadku braku zastrzeżeń - po dokonaniu oceny merytorycznej i finansowej przedstawionej faktury przez pracownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie następuje przelew 95% środków na rachunek bankowy sprzedawcy lub wnioskodawcy.

Co jeszcze warto wiedzieć?

O dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.

Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się przysługuje osobom niepełnosprawnym, które w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku nie uzyskały odpowiednio dofinansowania ze środków Funduszu na ten cel, tj. jeżeli osoba niepełnosprawna w ciągu ostatnich trzech lat otrzymała dofinansowanie np. do likwidacji barier w komunikowaniu się, to o kolejne dofinansowanie na ten cel może ubiegać się po upływie trzech lat, natomiast nie wyklucza to możliwości otrzymania dofinansowanie do likwidacji barier  architektonicznych lub technicznych. Termin trzyletni dotyczy tylko barier w komunikowaniu się i technicznych

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Formularze do pobrania

Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zakupu urządzeń (montażu) lub wykonanie usług z zakresu likwidacji barier w komunikowaniu się w związku z indywidualnymi potrzebami osoby niepełnosprawnej

Dodatkowe informacje
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Piastowska 40
43-300 Bielsko-Biała
pokój 204 (II piętro - budynek Starostwa Powiatowego)
tel. 33 81 36 932