Sprzęt rehabilitacyjny

PCPR Bielsko-Biała

Informacje o dofinansowaniu sprzętu rehabilitacyjnego


Co zalicza się do środków pomocniczych?

O dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny mogą ubiegać się osoby posiadające aktualny, jeden z niżej wymienionych dokumentów:
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności,
 • orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (dotyczy dzieci),
 • wypis z treści orzeczenia lekarza orzecznika ZUS o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy,
 • wypis z treści orzeczenia lekarza orzecznika ZUS o grupie inwalidzkiej,
 • orzeczenie o grupie inwalidztwa wydane przez komisję lekarską podległą MON lub MSWiA, wydane wyłącznie przed 1 stycznia 1998 r.,
 • orzeczenie o niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydane przez KIZ lub Lekarza Rzeczoznawcę Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, wydane wyłącznie przed 1 stycznia 1998 r.,
Ponadto średni miesięczny dochód nie może przekroczyć:
 • 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
 • 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.
Kryterium dochodowe oznacza - średni miesięczny dochód (netto), w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, obliczony z okresu ostatnich trzech miesięcy przed dniem złożenia wniosku, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym.

Jak się starać?

 1. Należy złożyć stosowny wniosek wraz z załącznikami w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej (pokój 205).
 2. Po komisyjnym rozpatrzeniu wniosku, w przypadku przyznania dofinansowania, następuje podpisanie umowy dotyczącej zakupu sprzętu rehabilitacyjnego.
 3. Po podpisaniu  umowy Wnioskodawca zakupuje dany sprzęt rehabilitacyjny.
 4. Wnioskodawca składa - w terminie określonej w umowie - oryginalną fakturę zakupu danego sprzętu w PCPR (przekazanie środków następuje  w terminie do dwóch tygodni od doniesienia faktury).
Kwota przyznawanego dofinansowania nie może przekraczać 80% wartości sprzętu. Jednakże uzależniona jest ona od:
 • ilości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych dla powiatu i zatwierdzonych przez Radę Powiatu do wykorzystania na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny na dany rok,
 • liczby osób korzystających z dofinansowania,
 • indywidualnej sytuacji Wnioskodawcy.

U W A G A
1. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania!
2. Dofinansowanie będzie przyznawane do wyczerpania środków finansowych PFRON przekazanych dla powiatu na dany rok kalendarzowy i zatwierdzonych do wykorzystania na powyższy cel.

Czym jest sprzęt rehabilitacyjny?

Sprzęt rehabilitacyjny to sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych w warunkach domowych wykorzystujących ćwiczenia fizyczne, mających za zadanie osiągnięcie - przy aktywnym uczestnictwie osoby niepełnosprawnej - możliwie najwyższego poziomu jej funkcjonowania.

Co zalicza się do sprzętu rehabilitacyjnego?

Sprzęt rehabilitacyjny, który może być dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, to w szczególności:
 • Rower rehabilitacyjny stacjonarny,
 • Ergometr rehabilitacyjny (rower poziomy),
 • Orbitrek/trenażer/crosstrainer,
 • Bieżnia,
 • Stepper,
 • Wioślarz/ergometr/ergocoach,
 • Rotory do ćwiczeń kończyn dolnych i górnych,
 • Materace do ćwiczeń,
 • Piłki rehabilitacyjne,
 • Drabinki rehabilitacyjne,
 • Ławeczki do ćwiczeń,
 • Kształtki: wałki, półwałki, kliny,
 • Worek rehabilitacyjny (pufa rehabilitacyjna),
 • Tablica do ćwiczeń manualnych dłoni,
 • Trenery dłoni (jeżyk-piłka rehabilitacyjna dłoni, siatka terapeutyczna itp.),
 • Dysk sensoryczny, kamienie sensoryczne,
 • Suche baseny rehabilitacyjne z piłeczkami,
 • Tor do nauki chodzenia z przeszkodami (poręcze do nauki chodzenia)
Katalog ten nie jest zamknięty - w indywidualnych przypadkach może zostać dofinansowany sprzęt spoza katalogu.

Ze środków Funduszu nie może być dofinansowany sprzęt do rehabilitacji leczniczej, gdyż odbywa się ona na podstawie odrębnych przepisów.

Formularze do pobrania

Wniosek o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych ze środków PFRON
Zaświadczenie lekarskie o konieczności zaopatrzenia w dany sprzęt rehabilitacyjny i rehabilitacji w warunkach domowych

Dodatkowe informacje
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Piastowska 40
43-300 Bielsko-Biała
pokój 205 (II piętro - budynek Starostwa Powiatowego)
tel. 33 81 36 933

Informacje o dofinansowaniu sprzętu rehabilitacyjnego dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej


Informacje ogólne:

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON, zatem w przypadku zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny nie może zostać przyznane na podstawie faktur wystawionych przed zawarciem umowy, tak więc ważne jest przestrzeganie trybu postępowania.

U W A G A!
 1. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania!
 2. Dofinansowanie będzie przyznawane do wyczerpania środków finansowych PFRON przekazanych dla powiatu na rok kalendarzowy i zatwierdzonych do wykorzystania na powyższy cel przez Radę Powiatu.

Jaka jest wysokość przyznawanego dofinansowania?

Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny wynosi do 60 % kosztów tego sprzętu jednak nie więcej niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.
Kwota przyznawanego dofinansowania uzależniona jest również od:
 • ilości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych dla powiatu i zatwierdzonych przez Radę Powiatu do wykorzystania na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny,
 • liczby osób korzystających z programu,
 • indywidualnej sytuacji Wnioskodawcy.
Po otrzymaniu środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wniosek jest rozpatrzony przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Co warto wiedzieć

Osoba prawna lub jednostka organizacyjne nieposiadająca osobowości prawnej zainteresowana otrzymaniem dofinansowania do sprzętu rehabilitacyjnego:
 1. Pobiera wniosek w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie lub z zakładki ze strony internetowej PCPR Bielsko-Biała – formularze do pobrania
 2. Składa w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie właściwym ze względu na miejsce- siedzibę jednostki, wypełniony „Wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON w zakresie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny" wraz z wymaganymi załącznikami do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania,
 3. Powinna prowadzić działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres, co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku oraz odpowiednio udokumentować ten fakt (sprawozdania z działalności, kronika, itp.)
 4. Powinna zapewnić odpowiednie do potrzeb osób niepełnosprawnych warunki techniczne i lokalowe do realizacji zadania
 5. Powinna udokumentować posiadanie środków własnych lub pozyskanie z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Co trzeba zrobić w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku?

Osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej podpisuje umowę ze starostą oraz dokonuje zakupu sprzętu na warunkach określonych w umowie.
Następnie dostarcza dokumenty rozliczeniowe określone w umowie do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (faktury, dowody uiszczenia udziału własnego lub całej wartości sprzętu - w zależności od ustaleń dokonanych w umowie).
Pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie kontroluje zakupiony sprzęt i rozlicza dokumenty (faktury, dowody wpłat) a następnie następuje przelew środków na rachunek bankowy wnioskodawcy lub sprzedawcy.

Formularze do pobrania

Wniosek o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny ze środków PFRON dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej

Dodatkowe informacje
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Piastowska 40
43-300 Bielsko-Biała
pokój 204 (II piętro - budynek Starostwa Powiatowego)
tel. 33 81 36 932