Program Aktywny Samorząd

PCPR Bielsko-Biała

Realizatorem programu w powiecie bielskim jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej przy ul. Piastowskiej 40.
Wnioski można pobrać i składać w siedzibie PCPR w pok. 221
Tel. 33/8136 938


Dokumenty programowe:

Terminy przyjmowania wniosków:

 1. dla Modułu I
  • od dnia 1 kwietnia 2017 r. do dnia 30 sierpnia 2017 r.
 2. dla Modułu II:
  • od dnia 1 marca 2017 r. do dnia 30 marca 2017 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2016/2017),
  • od dnia 1 września 2017 r. do dnia 10 października 2017 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2017/2018).

Wnioskodawcy – osoby niepełnosprawne

Na co można uzyskać pomoc finansową:

Moduł I:
 • Obszar A Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
Adresaci:
 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności
 • wiek do 18 lat lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie
 • dysfunkcja narządu ruchu
Dofinasowanie:
 • dofinansowanie w maksymalnej wysokości do 5.000 zł
Wkład własny:
15% ceny brutto zakupu/usługi

Informacje dodatkowe:
Osoba niepełnosprawna lub opiekun prawny osoby niepełnosprawnej musi być właścicielem lub współwłaścicielem samochodu, w którym będzie montowane oprzyrządowanie.
Dysfunkcja narządu ruchu (w przypadku obszaru A)
należy przez to rozumieć dysfunkcję stanowiącą podstawę orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności; w przypadku osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu, która nie jest przyczyną wydania orzeczenia dot. niepełnosprawności, ale jest konsekwencją ujętych w orzeczeniu schorzeń (np. o charakterze neurologicznym - symbol orzeczenia: 10-N lub całościowych zaburzeń rozwojowych - symbol orzeczenia: 12-C), mogą zostać pozytywnie zweryfikowane pod względem formalnym pod warunkiem, że wnioskodawca dołączy do wniosku zaświadczenie lekarza specjalisty potwierdzające, iż następstwem schorzeń, stanowiących podstawę orzeczenia jest dysfunkcja narządu ruchu.

Formularze do pobrania:
WNIOSEK „P” - wypełnia Wnioskodawca w swoim imieniu o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”
WNIOSEK „O” – część A (wypełnia Wnioskodawca na rzecz podopiecznego) o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”
Zaświadczenie lekarskie
Oświadczenie o dochodach
Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
Oświadczenie pełnomocnika

 • Obszar A Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
Adresaci:
 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności
 • wiek aktywności zawodowej
 • dysfunkcja narządu ruchu
Dofinasowanie:
dofinansowanie w maksymalnej wysokości do 2.100 zł (1.500 zł – koszty kursu i egzaminów i 600 zł – koszty zw. Z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem na zajęcia w okresie trwania kursu poza miejscem zamieszkania)

Wkład własny:
25% ceny brutto zakupu/usługi

Informacje dodatkowe:
Dysfunkcja narządu ruchu (w przypadku obszaru A)
należy przez to rozumieć dysfunkcję stanowiącą podstawę orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności; w przypadku osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu, która nie jest przyczyną wydania orzeczenia dot. niepełnosprawności, ale jest konsekwencją ujętych w orzeczeniu schorzeń (np. o charakterze neurologicznym – symbol orzeczenia: 10-N lub całościowych zaburzeń rozwojowych – symbol orzeczenia: 12-C), mogą zostać pozytywnie zweryfikowane pod względem formalnym pod warunkiem, że wnioskodawca dołączy do wniosku zaświadczenie lekarza specjalisty potwierdzające, iż następstwem schorzeń, stanowiących podstawę orzeczenia jest dysfunkcja narządu ruchu.

Koszty kursu i egzaminów – należy przez to rozumieć koszty związane z uczestnictwem osoby niepełnosprawnej w kursie i przeprowadzeniem egzaminu, w tym także wszelkie opłaty z nimi związane raz jazdy doszkalające.

Formularze do pobrania:
WNIOSEK „P” - wypełnia Wnioskodawca w swoim imieniu o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”
Zaświadczenie lekarskie
Oświadczenie o dochodach
Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
Oświadczenie pełnomocnika

 • Obszar B Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
Adresaci:
 • znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności
 • wiek do 18 lat lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie
 • dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku
Dofinasowanie:
 • osoba niewidoma – 20.000 zł, z czego 12.000 zł na urządzenia brajlowskie
 • pozostałe osoby z dysfunkcją narządu wzroku, która jest powodem wydania orzeczenia – 8.000 zł
 • osoba z dysfunkcją obu kończyn górnych – 5.000 zł
Wkład własny:
10% ceny brutto zakupu/usługi

Informacje dodatkowe:
Osoba niewidoma – należy przez to rozumieć osobę niepełnosprawną, której ostrość wzroku oka lepszego po korekcji szkłami nie przekracza 0,05 według skali Snellena i/lub ma zwężenie pola widzenia do 20 stopni,
a w przypadku osób do 16 roku życia osobę, której ostrość wzroku (w korekcji) w oku lepszym równą lub poniżej 0,1 i/lub ma zwężenie pola widzenia do 30 stopni.

Formularze do pobrania:
WNIOSEK „P” - wypełnia Wnioskodawca w swoim imieniu o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”
WNIOSEK „O” – część A (wypełnia Wnioskodawca na rzecz podopiecznego) o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”
Zaświadczenie lekarskie (narząd ruchu)
Zaświadczenie lekarskie (narząd wzroku)
Oświadczenie o dochodach
Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
Oświadczenie pełnomocnika

 • Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
Adresaci:
 • znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności
 • wiek do 18 lat lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie
 • dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku
Dofinasowanie:
 • osoba głuchoniewidoma – 4.000 zł
 • dla pozostałych adresatów obszaru – 2.000 zł z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach, maksymalnie o 100%, wyłącznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia.
Wkład własny:
nie dotyczy

Informacje dodatkowe:

Osoba głuchoniewidoma – należy przez to rozumieć osobę niepełnosprawną, która na skutek równoczesnego uszkodzenia słuchu i wzroku napotyka bardzo duże trudności w wymianie informacji oraz w komunikowaniu się, stan ten musi być potwierdzony w odpowiednim dokumencie lub zaświadczeniu lekarskim.

Formularze do pobrania:
WNIOSEK „P” - wypełnia Wnioskodawca w swoim imieniu o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”
WNIOSEK „O” – część A (wypełnia Wnioskodawca na rzecz podopiecznego) o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”
Zaświadczenie lekarskie (narząd ruchu)
Zaświadczenie lekarskie (narząd wzroku)
Oświadczenie o dochodach
Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
Oświadczenie pełnomocnika

 • Obszar C Zadanie 1 - dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
Adresaci:
 • znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności
 • wiek do 18 lat lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie
 • dysfunkcja uniemożliwiająca samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym
Dofinasowanie:
7.000 zł z możliwością zwiększenia do 20.000 zł

Wkład własny:
10% ceny brutto zakupu

Informacje dodatkowe:
W roku 2017 zadanie nie jest realizowane.

 • Obszar C Zadanie 2 - dofinansowanie lub refundacja kosztów utrzymania sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
Adresaci:
 • znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności
Dofinasowanie:
2.000 zł

Wkład własny:
nie dotyczy

Informacje dodatkowe:
Osoby niepełnosprawne, które już korzystały z dofinansowania mogą się starać o to dofinansowanie po upływie gwarancji udzielonej na przedmiot objęty dofinansowaniem. W przypadku beneficjentów, którzy uzyskali pomoc w roku 2012 oraz wcześniejszych programów przewidujących analogiczne wsparcie, nie obowiązuje karencja w uzyskaniu kolejnych środków PFRON na ten sam cel, niezależnie od okresu karencji przewidzianego wówczas w ramach programu.

Formularze do pobrania:
WNIOSEK „P” - wypełnia Wnioskodawca w swoim imieniu o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”
WNIOSEK „O” – część A (wypełnia Wnioskodawca na rzecz podopiecznego) o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”
Oświadczenie o dochodach
Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
Oświadczenie pełnomocnika

 • Obszar C Zadanie 3 - dofinansowanie zakupu protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości)
Adresaci:
 • stopień niepełnosprawności
 • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie
 • potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego
 • potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie
Dofinasowanie:
 • w zakresie ręki – 9.000 zł
 • przedramienia – 20.000 zł
 • ramienia i wyłuszczenia w stawie barkowym – 26.000 zł
 • na poziomie podudzia – 14.000 zł
 • na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 20.000 zł
 • uda i wyłuszczenia w stawie biodrowym – 25.000 zł
Wkład własny:
10% ceny brutto zakupu

Informacje dodatkowe:
 1. poziomie jakości protez kończyny górnej – należy przez to rozumieć:
  a) poziom I - prosta proteza o funkcji głównie kosmetycznej ewentualnie z najprostszymi elementami mechanicznego ustawiania pozycji łokcia i nadgarstka; do wykonania w ramach limitu NFZ; nie przywraca nawet podstawowych funkcji utraconej ręki,
  b) poziom II - proteza z prostymi elementami mechanicznymi oraz standardowym zawieszeniem na kikucie; w zasadzie możliwa do wykonania w ramach NFZ z niewielką dopłatą; nie uniezależnia pacjenta od otoczenia w stopniu wystarczającym dla podjęcia aktywności zawodowej,
  c)  poziom III - proteza z precyzyjnymi elementami mechanicznymi oraz nowoczesnym zawieszeniem kikuta (także z wykorzystaniem technologii silikonowej) oraz bardzo dobrym wykończeniem kosmetycznym; uniezależnia pacjenta od otoczenia w stopniu umożliwiającym podjęcie aktywności zawodowej,
  d) poziom IV - proteza z elementami bioelektrycznymi (lub elementy kombinowane bioelektryczne i mechaniczne - tzw. hybrydowa); proteza w części bioelektrycznej sterowana impulsami z zachowanych grup mięśniowych; w znacznym stopniu pozwala na uniezależnienie się od otoczenia, jednak nie zawsze jest akceptowana przez pacjentów, w szczególności z powodu znacznej wagi;
 2. poziomie jakości protez kończyny dolnej – należy przez to rozumieć:
  a) poziom I - proteza wykonana w ramach limitu NFZ; posiada najprostsze elementy mechaniczne; nie daje możliwości lokomocyjnych dla codziennego funkcjonowania pacjenta,
  b) poziom II - poziom podstawowy umożliwiający w miarę sprawne poruszanie się pacjenta; proteza taka jednak nie daje rzeczywistych możliwości intensywnego, bezpiecznego jej użytkowania potrzebnego do codziennej aktywności zawodowej,
  c) poziom III - poziom bardzo dobry; proteza taka wykonana na nowoczesnych elementach (stopa, staw kolanowy) oraz posiadająca bardzo dobre zawieszenie w leju, także na elementach silikonowych; w tej grupie protez pacjent może otrzymać zaopatrzenie zapewniające takie możliwości lokomocyjne, aby mógł podjąć lub kontynuować aktywność zawodową;
  d) poziom IV - grupa najnowocześniejszych w świecie protez, także z elementami sterowanymi cyfrowo, z wielowarstwowymi lejami oraz najlżejszymi elementami nośnymi; umożliwiają w niektórych przypadkach także aktywność sportową i rekreacyjną pacjentów;
Istnieje możliwości starania się o refundację kosztów dojazdu osoby niepełnosprawnej do eksperta PFRON w zależności od poniesionych kosztów, nie więcej niż 200 zł.

Formularze do pobrania:
WNIOSEK „P” - wypełnia Wnioskodawca w swoim imieniu o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”
Zaświadczenie lekarskie
Oświadczenie o dochodach
Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
Oświadczenie pełnomocnika

 • Obszar C Zadanie 4 - dofinansowanie kosztów utrzymania sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości)
Adresaci:
 • stopień niepełnosprawności
 • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie
 • potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego
 • potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie
Dofinasowanie:
 • 30% kwot dofinansowania z Obszaru C – Zadanie 3
 • w zakresie ręki – 2.700 zł (30% z kwoty 9.000 zł)
 • przedramienia – 6.000 zł (30% z kwoty 20.000 zł)
 • ramienia i wyłuszczenia w stawie barkowym – 7.800 zł (30% z kwoty 26.000 zł)
 • na poziomie podudzia – 4.200 zł (30% z kwoty 14.000 zł)
 • na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 6.000 zł (30% z kwoty 20.000 zł)
 • uda i wyłuszczenia w stawie biodrowym – 7.500 zł (30% z kwoty 25.000 zł)
Wkład własny:
10% ceny brutto zakupu

Informacje dodatkowe:
 1. poziomie jakości protez kończyny górnej – należy przez to rozumieć:
  a) poziom I - prosta proteza o funkcji głównie kosmetycznej ewentualnie z najprostszymi elementami mechanicznego ustawiania pozycji łokcia i nadgarstka; do wykonania w ramach limitu NFZ; nie przywraca nawet podstawowych funkcji utraconej ręki,
  b) poziom II - proteza z prostymi elementami mechanicznymi oraz standardowym zawieszeniem na kikucie; w zasadzie możliwa do wykonania w ramach NFZ z niewielką dopłatą; nie uniezależnia pacjenta od otoczenia w stopniu wystarczającym dla podjęcia aktywności zawodowej,
  c)  poziom III - proteza z precyzyjnymi elementami mechanicznymi oraz nowoczesnym zawieszeniem kikuta (także z wykorzystaniem technologii silikonowej) oraz bardzo dobrym wykończeniem kosmetycznym; uniezależnia pacjenta od otoczenia w stopniu umożliwiającym podjęcie aktywności zawodowej,
  d) poziom IV - proteza z elementami bioelektrycznymi (lub elementy kombinowane bioelektryczne i mechaniczne - tzw. hybrydowa); proteza w części bioelektrycznej sterowana impulsami z zachowanych grup mięśniowych; w znacznym stopniu pozwala na uniezależnienie się od otoczenia, jednak nie zawsze jest akceptowana przez pacjentów, w szczególności z powodu znacznej wagi;
 2. poziomie jakości protez kończyny dolnej – należy przez to rozumieć:
  a) poziom I - proteza wykonana w ramach limitu NFZ; posiada najprostsze elementy mechaniczne; nie daje możliwości lokomocyjnych dla codziennego funkcjonowania pacjenta,
  b) poziom II - poziom podstawowy umożliwiający w miarę sprawne poruszanie się pacjenta; proteza taka jednak nie daje rzeczywistych możliwości intensywnego, bezpiecznego jej użytkowania potrzebnego do codziennej aktywności zawodowej,
  c) poziom III - poziom bardzo dobry; proteza taka wykonana na nowoczesnych elementach (stopa, staw kolanowy) oraz posiadająca bardzo dobre zawieszenie w leju, także na elementach silikonowych; w tej grupie protez pacjent może otrzymać zaopatrzenie zapewniające takie możliwości lokomocyjne, aby mógł podjąć lub kontynuować aktywność zawodową;
  d) poziom IV - grupa najnowocześniejszych w świecie protez, także z elementami sterowanymi cyfrowo, z wielowarstwowymi lejami oraz najlżejszymi elementami nośnymi; umożliwiają w niektórych przypadkach także aktywność sportową i rekreacyjną pacjentów;
Istnieje możliwości starania się o refundację kosztów dojazdu osoby niepełnosprawnej do eksperta PFRON w zależności od poniesionych kosztów, nie więcej niż 200 zł.

Formularze do pobrania:
WNIOSEK „P” - wypełnia Wnioskodawca w swoim imieniu o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”
Zaświadczenie lekarskie
Oświadczenie o dochodach
Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
Oświadczenie pełnomocnika

 • Obszar D – pomoc w  utrzymaniu aktywności zawodowej osoby niepełnosprawnej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej – opłata za pobyt dziecka w żłobku lub przedszkolu albo inny koszt zapewnienia opieki nad dzieckiem.
Adresaci:
 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności
 • aktywność zawodowa
 • pełnienie roli opiekuna prawnego dziecka
Dofinasowanie lub refundacja:
do 200 zł miesięcznie, nie więcej niż 2.400 zł w ciągu roku – tytułem kosztów opieki nad każdą (jedną) osobą zależną (dziecko)

Wkład własny:
15% ceny brutto usługi

Informacje dodatkowe:
Aktywność zawodowa – należy przez to rozumieć:
 1. zatrudnienie, lub
 2. rejestrację w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna, lub
 3. rejestrację w urzędzie pracy jako osoba poszukująca pracy i nie pozostająca w zatrudnieniu.
Osoba zależna – należy przez to rozumieć dziecko będące pod opieką wnioskodawcy i przebywające w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego).

Formularze do pobrania:
WNIOSEK „P” - wypełnia Wnioskodawca w swoim imieniu o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”
Oświadczenie o dochodach
Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowychModuł II
 • Pomoc w uzyskaniu wykształcenia poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).

Studenci – Moduł II

1. Dla kogo dofinansowanie

Dofinansowanie może uzyskać osoba niepełnosprawna, która:
 1. posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 2. pobiera naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub ma przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

W programie nie mogą uczestniczyć osoby niepełnosprawne, które:
 1. posiadają wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec Realizatora programu,
 2. aktualnie mają przerwę w nauce (np. urlop dziekański, urlop zdrowotny).

2. Wysokość dofinansowania

W 2017 roku kwota dofinansowania kosztów nauki na semestr/półrocze wynosi w przypadku:
 1. dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – do 1.000 zł,
 2. dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4.000 zł,
 3. opłaty za naukę (czesne) – wysokość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) - niezależnie od daty poniesienia kosztów; dofinansowanie powyżej kwoty 3.000 zł jest możliwe, jeśli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę.

  (przez przeciętny miesięczny dochód Wnioskodawcy należy rozumieć dochód w przeliczeniu na jedną osobę w gospodarstwie domowym Wnioskodawcy, o jakim mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016r., poz. 1518.), obliczony za kwartał poprzedzający kwartał, w którym złożono wniosek; dochody z różnych źródeł sumują się; w przypadku działalności rolniczej – dochód ten oblicza się na podstawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2015r. (Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 września 2016r. - M.P. 2016 poz. 932), według wzoru: [(1.975 zł x liczba hektarów)/12]/liczba osób w gospodarstwie domowym wnioskodawcy).

Jeśli osoba niepełnosprawna pobiera naukę jednocześnie na dwóch lub więcej kierunkach studiów wyższych, kwota dofinansowania do czesnego na drugim i kolejnych kierunkach może wynieść do 50% kosztów czesnego ponoszonego na każdym z tych kierunków nauki. Dofinansowanie powyżej kwoty 1.500 zł jest możliwe, jeśli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę, z zastrzeżeniem zasad dotyczących wkładu własnego.
 • Jedna forma kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku):
  Wnioskodawcy zatrudnieni: 15%
  Wnioskodawcy, którzy nie są zatrudnieni: brak udziału własnego
 • Więcej niż jedna forma kształcenia na poziomie wyższym (więcej niż jeden kierunek)
  Wnioskodawcy zatrudnieni: 65% *
  Wnioskodawcy, którzy nie są zatrudnieni: 50% *
* warunek dotyczy drugiej i kolejnych form kształcenia na poziomie wyższym (drugiego i kolejnych kierunków).


Z wniesienia udziału własnego w kosztach czesnego zwolniony jest wnioskodawca, którego przeciętny miesięczny dochód w gospodarstwie domowym nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę.

Kwota dofinansowania kosztów czesnego ulega zmniejszeniu o 300 zł, jeśli osoba niepełnosprawna po ukończeniu nauki objętej dofinansowaniem, ponownie rozpoczyna lub kontynuuje naukę w ramach takiej samej formy edukacji na poziomie wyższym (np. po zakończeniu studiów I stopnia, ponownie rozpoczyna studia I stopnia).

Zmniejszenie kwoty dofinansowania kosztów nauki nie obowiązuje, jeśli osoba niepełnosprawna:
 1. ubiega się o dofinansowanie semestru/półrocza danej formy edukacji na poziomie wyższym, jaki dotychczas nie był objęty dofinansowaniem ze środków PFRON (wsparcie ze środków PFRON nastąpiło np. od II roku), albo
 2. jednocześnie pobiera naukę na dwóch kierunkach w ramach tej samej formy edukacji na poziomie wyższym.
 
3. Warunki zwiększenia dofinansowania

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony, nie więcej niż o:
 1. 700 zł - w sytuacjach, które określi samorząd powiatowy
 2. 500 zł - w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania,
 3. 300 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna posiada Kartę Dużej Rodziny,
 4. 300 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna pobiera naukę jednocześnie na dwóch (lub więcej) kierunkach studiów/nauki.
Dodatek nie przysługuje, jeśli Wnioskodawca:
 1. z powodu niezadawalających wyników w nauce powtarza semestr/półrocze uprzednio objęte dofinansowaniem ze środków PFRON,
 2. zmieniając kierunek lub szkołę/uczelnię, ponownie rozpoczyna naukę od poziomu (semestr/półrocze) objętego uprzednio dofinansowaniem ze środków PFRON.
Pomoc w module II w formie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia ma charakter progresywny i motywacyjny. Wysokość dodatku dla każdego wnioskodawcy jest uzależniona od jego postępów w nauce i wynosi:
 1. do 25% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym, w przypadku form kształcenia trwających jeden rok – do 50% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku;
 2. do 50% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym;
 3. do 75% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, trzecim roku danej formy edukacji na poziomie wyższym;
 4. do 100% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki w kolejnych latach (od czwartego roku) danej formy edukacji na poziomie wyższym,
przy czym studenci studiów II stopnia i uczestnicy studiów doktoranckich mogą otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki.

4. Warunki uzyskania pomocy na dofinansowanie nauki
 1. każdy wnioskodawca może uzyskać pomoc ze środków PFRON dla 20 (dwudziestu) semestrów/półroczy różnych form kształcenia na poziomie wyższym - warunek ten dotyczy także wsparcia udzielonego w ramach programów PFRON:
  a. „STUDENT - kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”,
  b. „STUDENT II – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”,
  z uwzględnieniem pkt 2,
 2. wnioskodawcy, którzy do dnia złożenia wniosku uzyskali pomoc ze środków PFRON w ramach większej liczby semestrów/półroczy, niż wskazana w pkt 1, mogą uzyskać pomoc w ramach programu - do czasu ukończenia rozpoczętych form kształcenia na poziomie wyższym, jeśli są one realizowane zgodnie z planem/programem studiów,
 3. decyzja o ponownym dofinansowaniu kosztów nauki w przypadku powtarzania przez wnioskodawcę semestru / półrocza / roku szkolnego lub akademickiego - należy do kompetencji realizatora programu, z zastrzeżeniem pkt 4,
 4. wypłata dofinansowania w sytuacji powtarzania semestru / półrocza / roku szkolnego lub akademickiego przez wnioskodawcę jest dozwolona w ramach dopuszczalnej, łącznej liczby semestrów/ półroczy, o której mowa w pkt 1 - z zastrzeżeniem, iż może to nastąpić jeden raz w ciągu trwania nauki w ramach danej formy kształcenia na poziomie wyższym, chyba, że kolejne powtarzanie semestru/półrocza/roku szkolnego lub akademickiego przez wnioskodawcę następuje z przyczyn od niego niezależnych (np. stan zdrowia).

W przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktoranckich, przysługuje wyłącznie dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego.

Przypominamy, że:
 • dofinansowanie w ramach modułu II nie przysługuje w trakcie przerwy w nauce (np. urlop dziekański, urlop zdrowotny),
 • decyzję o wysokości pomocy dla Wnioskodawcy podejmuje samorząd powiatowy,
 • kwota dofinansowania ze środków PFRON nie może być większa niż kwota wnioskowana przez Wnioskodawcę,
 • decyzja w sprawie udzielenia i wysokości dodatku na pokrycie kosztów kształcenia, należy do kompetencji samorządu powiatowego - aby wsparciem objąć wszystkich Wnioskodawców, samorząd może obniżyć zakres i wysokość dofinansowania do poziomu, jaki wynika z wysokości kwot wnioskowanych we wszystkich wnioskach (zapotrzebowania) i kwoty przeznaczonej na realizację programu.

Formularze do pobrania

Wniosek „P” - wypełnia Wnioskodawca w swoim imieniu o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”
Zaświadczenie wydane przez właściwą jednostkę organizacyjną szkoły/uczelni dla potrzeb PFRON (pilotażowy program „Aktywny samorząd”)
Oświadczenie o wysokości dochodów w module II
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Realizatora programu oraz PFRON