Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

PCPR Bielsko-Biała

Informacje na temat dofinasowania


Kto może starać się o dofinansowanie?

O dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze mogą ubiegać się:
 1. Osoby posiadające aktualny, jeden z niżej wymienionych dokumentów:
  • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności,
  • orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (dotyczy dzieci),
  • wypis z treści orzeczenia lekarza orzecznika ZUS o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy,
  • wypis z treści orzeczenia lekarza orzecznika ZUS o grupie inwalidzkiej,
  • orzeczenie o grupie inwalidztwa wydane przez komisję lekarską podległą MON lub MSWiA, wydane wyłącznie przed 1 stycznia 1998 r.,
  • orzeczenie o niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydane przez KIZ lub Lekarza Rzeczoznawcę Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, wydane wyłącznie przed 1 stycznia 1998 r.,
 2. Osoby, które uzyskały dofinansowanie do sprzętu ortopedycznego i materiałów  pomocniczych z Narodowego Funduszu Zdrowia (otrzymały od lekarza zlecenie NFZ na zakup danego wyrobu medycznego).
 3. Osoby, które spełniają kryterium dochodowe, na podstawie dochodów uzyskanych w kwartale poprzedzającym złożenie wniosku.
Średni miesięczny dochód nie może przekroczyć:
 • 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
 • 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.
Kryterium dochodowe oznacza - średni miesięczny dochód (netto), w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, obliczony z okresu ostatnich trzech miesięcy przed dniem złożenia wniosku, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym.

Jaki jest tryb postępowania?

Wnioskodawca:
 1. Udaje się do lekarza uprawnionego do wystawienia zlecenia na zakup niezbędnych przedmiotów ortopedycznych/środków pomocniczych; w większości przypadków są to lekarze specjaliści, tylko na nieliczne środki może wystawić receptę lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, np. cewniki, worki, pieluchomajtki, inhalator dyszowy, pończochy kikutowe, kule, laski, trójnóg, czwórnóg, balkonik,
 2. Podbija receptę w Oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia właściwego ze względu na miejsce zamieszkania (Bielsko-Biała ul. Karpacka 24).
 3. Z podbitą receptą udaje się do sklepu medycznego i kupuje dany wyrób medyczny.
 4. Prosi o wystawienie faktury i dołączenie do niej kopii zrealizowanego, podpitego za zgodność z oryginałem przez wystawcę faktury, zlecenia NFZ.
 5. Składa w PCPR (pok. 205) uzupełniony wniosek na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze dla osób niepełnosprawnych ze środków PFRON wraz z wymaganymi załącznikami.

Jaka jest wysokość przyznawanego dofinansowania?

 1. Do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany,
 2. Do 150% sumy kwoty limitu, wyznaczonego przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit,
W 2015r. kwota dofinansowania do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze ze środków PFRON wynosi:
 • dla osób dorosłych – 80% limitu NFZ;
 • dla dzieci – 100% limitu NFZ.
Kwota przyznawanego dofinansowania uzależniona jest od:
 • ilości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych dla powiatu i zatwierdzonych przez Radę Powiatu do wykorzystania na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny w danym roku kalendarzowym,
 • liczby osób korzystających z dofinansowania,
 • indywidualnej sytuacji Wnioskodawcy.

U W A G A
1. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania!
2. Dofinansowanie będzie przyznawane do wyczerpania środków finansowych PFRON przekazanych dla powiatu na rok kalendarzowy i zatwierdzonych do wykorzystania na powyższy cel.

Co zalicza się do środków pomocniczych?

Do środków pomocniczych zaliczamy np.: soczewki, lupy, lunety, szkła do okularów, systemy wspomagające słyszenie, cewniki urologiczne, worki do zbiórki moczu, protezy oka, aparaty słuchowe, wkładki uszne, pieluchomajtki, protezy piersi, pasy przepuklinowe, pieluchy anatomiczne, poduszki przeciwodleżynowe, materace przeciwodleżynowe, aparaty do bezdechu sennego, peruki dla pacjentów z chorobą nowotworową albo dermatologiczną, rurki tracheostomijne, wózki inwalidzki, protezy kończyn, ortezy i inne.
Objęte są one limitami NFZ na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

Zatem aby uzyskać dofinansowanie do zakupu powyższego ze środków PFRON, należy w pierwszej kolejności zrealizować zlecenie NFZ na zakup danego przedmiotu ortopedycznego/środka pomocniczego.

Formularze do pobrania

Wniosek o dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze dla osób niepełnosprawnych ze środków PFRON


Dodatkowe informacje:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Piastowska 40
43-300 Bielsko-Biała
pokój 205 (II piętro - budynek Starostwa Powiatowego)
tel. 33 81 36 933