Turnusy rehabilitacyjne

PCPR Bielsko-Biała

Informacje na temat turnusów rehabilitacyjnych

Co to jest turnus rehabilitacyjny?

Turnus rehabilitacyjny to zorganizowana forma aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku, której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, między innymi przez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu.
Ośrodki, w których organizowane są turnusy, zapewniają osobom niepełnosprawnym odpowiednie warunki pobytu, dostosowane do rodzaju i stopnia niepełnosprawności uczestników turnusu, oraz bazę do prowadzenia rehabilitacji i realizacji określonego programu turnusu.

Jak długo trwa turnus rehabilitacyjny?

Czas trwania turnusów wynosi co najmniej 14 dni.

Gdzie odbywają się turnusy rehabilitacyjne?

Turnusy rehabilitacyjne organizowane są na terenie całego kraju, w różnych często bardzo atrakcyjnych miejscowościach uzdrowiskowych. Zarówno instytucja zajmująca się organizacją takich turnusów, jak i sam ośrodek, w którym turnus się odbywa muszą posiadać odpowiednie uprawnienia zezwalające na prowadzenie takiej działalności. Uprawnienia takie, po uprzedniej, szczegółowej weryfikacji, nadaje wojewoda właściwy ze względu na siedzibę organizatora czy ośrodka. Informacja o podmiotach uprawnionych znajduje się także na stronie internetowej: www.empatia.mpips.gov.pl
Wybór miejscowości, terminu oraz ośrodka, w którym osoba niepełnosprawna będzie uczestniczyć w turnusie zależy tylko i wyłącznie od wnioskodawcy. W gestii osoby leży również rezerwacja miejsca w wybranym przez siebie ośrodku.

Jakie są rodzaje turnusów rehabilitacyjnych?

Wyróżniamy turnusy rehabilitacyjne:
 1. usprawniająco-rekreacyjny,
 2. rekreacyjno-sportowy i sportowy,
 3. szkoleniowy,
 4. psychoterapeutyczny,
 5. rozwijający zainteresowanie i uzdolnienia,
 6. nauki niezależnego funkcjonowania z niepełnosprawnością.

Dla kogo są organizowane turnusy rehabilitacyjne?

Turnusy rehabilitacyjne mogą być organizowane dla następujących grup osób niepełnosprawnych:
 1. z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
 2. z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich,
 3. z dysfunkcją narządu słuchu,
 4. z dysfunkcją narządu wzroku,
 5. z upośledzeniem umysłowym,
 6. z chorobą psychiczną,
 7. z padaczką,
 8. ze schorzeniami układu krążenia,
 9. z innymi dysfunkcjami lub schorzeniami.
Turnusy rehabilitacyjne organizuje się dla osób niepełnosprawnych o zbliżonych potrzebach, wynikających w szczególności z ich wieku lub rodzaju niepełnosprawności albo rodzaju schorzeń lub dysfunkcji.

Jakie są warunki uczestnictwa w turnusie?

Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie, pod warunkiem że:
 • posiada ważne orzeczenie:
  • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności,
  • orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (dotyczy dzieci),
  • wypis z treści orzeczenia lekarza orzecznika ZUS o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy,
  • wypis z treści orzeczenia lekarza orzecznika ZUS o grupie inwalidzkiej,
  • orzeczenie o grupie inwalidztwa wydane przez komisję lekarską podległą MON lub MSWiA, wydane wyłącznie przed 1 stycznia 1998 r.,
  • orzeczenie o niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydane przez KIZ lub Lekarza Rzeczoznawcę Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, wydane wyłącznie przed 1 stycznia 1998 r.,
 • została skierowana na turnus rehabilitacyjny na wniosek lekarza, pod którego opieką się znajduje,
 • w roku, w którym ubiega się o dofinansowanie, nie uzyskała na ten cel dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 • weźmie udział w turnusie, który odbędzie się w ośrodku wpisanym do rejestru ośrodków, prowadzonego przez wojewodę, albo poza takim ośrodkiem, w przypadku gdy turnus jest organizowany w formie niestacjonarnej,
 • wybierze organizatora turnusu, który posiada wpis do rejestru organizatorów turnusów,
 • będzie uczestniczyła w zajęciach przewidzianych w programie turnusu, który wybrała,
 • nie będzie pełniła funkcji członka kadry na turnusie ani nie będzie opiekunem innego uczestnika tego turnusu,
 • w przypadku turnusu, którego program przewiduje także zabiegi fizjoterapeutyczne, przedstawi podczas pierwszego badania lekarskiego na turnusie zaświadczenie lekarskie o aktualnym stanie zdrowia, w szczególności o chorobie zasadniczej, uczuleniach i przyjmowanych lekach. Informacja o stanie zdrowia nie może być sporządzona wcześniej niż na 3 miesiące przed datą rozpoczęcia turnusu. Wystawia ja lekarz, pod opieka którego osoba się znajduje,
 • złoży oświadczenie o wysokości dochodu wraz z informacją o liczbie osób we wspólnym gospodarstwie domowym
Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie, jeżeli przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:
 1. 50 % przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym;
 2. 65 % przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.
W przypadku przekroczenia kwot przeciętnego miesięcznego dochodu kwotę dofinansowania pomniejsza się o kwotę, o którą dochód ten został przekroczony.

W przypadku uzasadnionym trudną sytuacją materialną lub losową osoby niepełnosprawnej dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie tej osoby lub dofinansowanie uczestnictwa jej opiekuna może zostać przyznane bez pomniejszania kwoty dofinansowania pomimo przekroczenia kwot przeciętnego miesięcznego dochodu.

Jaki jest tryb postępowania?

Osoba niepełnosprawna zainteresowana otrzymaniem dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym:
 1. Pobiera wnioski w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie lub z zakładki FORMULARZE DO POBRANIA.
 2. Uzupełnia „Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym"
 3. Zgłasza się do lekarza pod którego opieką się znajduje, celem uzupełnienia przez niego „Wniosku lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny" na druku pobranym z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
 4. Składa w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie wypełnione wnioski oraz kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub kopię orzeczenia, lub kopię wypisu z treści orzeczenia traktowanego na równi z tym orzeczeniem albo kopię orzeczenia o niepełnosprawności;
  Kserokopia dokumentu powinna być uwierzytelniona, dlatego w momencie składania wniosku należy przedstawić pracownikowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oryginał dołączanego orzeczenia (tylko do wglądu).
 5. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie informuje wnioskodawcę o występujących we wniosku uchybieniach. Uchybienia powinny być usunięte w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji. Nieusunięcie uchybień w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
Wnioski o dofinansowanie są rozpatrywane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie powiadamia w formie pisemnej wnioskodawcę o sposobie jego rozpatrzenia.

UWAGA!
Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania!

Co trzeba zrobić w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku?

 1. Osoba niepełnosprawna wybiera ośrodek i rezerwuje miejsce. W terminie 30 dni od otrzymania powiadomienia o przyznaniu dofinansowania, nie później jednak niż na 21 dni przed dniem rozpoczęcia turnusu rehabilitacyjnego, przekazuje Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie „Informację o wyborze turnusu rehabilitacyjnego", w którym będzie uczestniczyła.
 2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie po otrzymaniu „Informacji o wyborze turnusu rehabilitacyjnego" w terminie 7 dni sprawdza w rejestrach ośrodków i organizatorów
  1) czy wybrany przez osobę niepełnosprawną ośrodek i organizator tego turnusu posiadają odpowiednio wpis do rejestru ośrodków i organizatorów, obejmujący okres trwania turnusu wybranego przez osobę niepełnosprawną;
  2) czy ośrodek, w którym odbędzie się turnus, jest uprawniony do przyjmowania osób niepełnosprawnych z określonymi w orzeczeniu lub we wniosku lekarskim dysfunkcjami lub schorzeniami na turnus wybrany przez osobę niepełnosprawną;
  3) czy organizator tego turnusu jest uprawniony do organizowania turnusu wybranego przez osobę niepełnosprawną z określonymi w orzeczeniu lub we wniosku lekarskim dysfunkcjami lub schorzeniami.
  W przypadku niespełnienia któregokolwiek z wyżej wymienionych warunków Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w terminie 7 dni informuje osobę niepełnosprawną o konieczności dokonania wyboru innego ośrodka lub organizatora turnusu rehabilitacyjnego, pod rygorem nieprzekazania przyznanego dofinansowania.
 3. Osoba niepełnosprawna wysyła do ośrodka dokumenty - „Oświadczenie organizatora turnusu" wraz z kserokopią dokumentu określającego wysokość dofinansowania.
 4. Osoba niepełnosprawna wyjeżdża na turnus rehabilitacyjny. Po przyjeździe do ośrodka wpłaca różnicę pomiędzy ceną turnusu, a dofinansowaniem z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
  Ośrodek przesyła „Oświadczenie organizatora turnusu rehabilitacyjnego" potwierdzające uczestnictwo osoby niepełnosprawnej w wybranym przez nią turnusie do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przelewa kwotę dofinansowania do uczestnictwa w turnusie przyznaną osobie niepełnosprawnej na rachunek bankowy organizatora turnusu.

Ile wynosi wysokość dofinansowania?

 1. 30 % przeciętnego wynagrodzeni
  • dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
  • osoby niepełnosprawnej w wieku do 16. roku życia,
  • osoby niepełnosprawnej w wieku 16-24 lat uczącej się i niepracującej, bez względu na stopień niepełnosprawności;
 2. 27 % przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności;
 3. 25 % przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej z lekkim stopniem niepełnosprawności;
 4. 20 % przeciętnego wynagrodzenia - dla opiekuna osoby niepełnosprawnej;
 5. 20 % przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności.
W przypadku uzasadnionym szczególnie trudną sytuacją życiową osoby niepełnosprawnej dofinansowanie dla tej osoby lub dofinansowanie pobytu jej opiekuna na turnusie rehabilitacyjnym może zostać podwyższone do wysokości 40 % przeciętnego wynagrodzenia. Podwyższenie dofinansowania pobytu opiekuna może nastąpić, jeżeli opiekun pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną lub osoba ta ponosi koszty uczestnictwa opiekuna w turnusie.

Co jeszcze warto wiedzieć o turnusach rehabilitacyjnych?

Osobie niepełnosprawnej o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo równoważnym oraz osobie niepełnosprawnej w wieku do 16 lat może być przyznane dofinansowanie pobytu na turnusie rehabilitacyjnym jej opiekuna, pod warunkiem że:
 1. wniosek lekarza zawiera wyraźne wskazanie wraz z uzasadnieniem konieczności pobytu opiekuna;
 2. opiekun
  • nie będzie pełnił funkcji członka kadry na tym turnusie,
  • nie jest osobą niepełnosprawną wymagającą opieki innej osoby,
  • ukończył 18 lat lub ukończył 16 lat i jest wspólnie zamieszkującym członkiem rodziny osoby niepełnosprawnej.
Dofinansowanie uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w turnusie rehabilitacyjnym może być wykorzystane jedynie przez osobę, której zostało przyznane.
W przypadku skrócenia uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym z przyczyn innych niż losowe osoba niepełnosprawna ponosi koszty pobytu na tym turnusie.
W przypadku skrócenia pobytu opiekuna osoby niepełnosprawnej na turnusie rehabilitacyjnym z przyczyn innych niż losowe opiekun ponosi koszty pobytu na tym turnusie.
Przy rozpatrywaniu wniosku o dofinansowanie bierze się pod uwagę stopień i rodzaj niepełnosprawności wnioskodawcy oraz wpływ niepełnosprawności na możliwość realizacji przez wnioskodawcę kontaktów społecznych w codziennym funkcjonowaniu, a także uwzględnia się na korzyść wnioskodawcy fakt niekorzystania z dofinansowania w roku poprzednim.
Pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania mają osoby niepełnosprawne, które posiadają orzeczenia o zaliczeniu do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności albo równoważne, osoby niepełnosprawne w wieku do 16 lat albo w wieku do 24 lat uczące się i niepracujące bez względu na stopień niepełnosprawności.
Uzyskanie dofinansowania w danym roku nie wyklucza uzyskania dofinansowania w roku następnym.

Podstawa prawna:
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2007r., Nr 230, poz. 1694)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 grudnia 2014r. zmieniające rozporządzenie w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2014r. poz. 1937)
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r., Nr 127, poz. 721 z późn. zm.)

Formularze do pobrania

Wniosek o dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego
Wniosek  lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny
Oświadczenie opiekuna
Oświadczenie organizatora turnusu rehabilitacyjnego
Informacja o wyborze turnusu rehabilitacyjnego

Dodatkowe informacje
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Piastowska 40
43-300 Bielsko-Biała
pokój 221 (II piętro - budynek Starostwa Powiatowego)
tel. 33 81 36 938