Zakład aktywności zawodowej

PCPR Bielsko-Biała
Gmina, powiat oraz fundacja, stowarzyszenie lub inna organizacja społeczna, której statutowym zadaniem jest rehabilitacja zawodowa i społeczna osób nie-pełnosprawnych, zwane dalej „organizatorem”, może utworzyć wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo jednostkę i uzyskać dla tej jednostki status zakładu aktywności zawodowej, jeżeli co najmniej 70% ogółu osób zatrudnionych w tej jednostce stanowią osoby niepełnosprawne, w szczególności skierowane do pracy przez powiatowe urzędy pracy:
  • a) zaliczone do znacznego stopnia niepełnosprawności,
  • b) zaliczone do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną.

Zakład Introligatorsko-Drukarski Stowarzyszenia „Teatr Grodzki”
43-300 Bielsko-Biała, ul. Sempołowskiej 13,
tel. 33-496-52-19
www.poligrafia.bielsko.pl