Program wyrównywania różnic między regionami

PCPR Bielsko-Biała
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oddział Śląski w Katowicach informuje, że w dniu 19 listopada 2018 r. Zarząd PFRON przyjął Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2019 roku oraz ustalił terminy na składanie do Oddziałów:
  • Wniosków i wystąpień samorządów powiatowych dotyczących obszarów B,C,D,F i G programu od dnia 30 listopada 2018 roku do dnia 28 lutego 2019r.
  • Wniosków samorządów gminnych i powiatowych oraz organizacji pozarządowych dotyczących obszaru E programu od dnia 30 listopada 2018 roku do dnia 31 października 2019 r.
Więcej informacji na stronie internetowej www.pfron.org.pl w zakładce : O Funduszu, Programy i zadania PFRON, Programy realizowane obecnie, Program wyrównywania różnic między regionami III http://www.pfron.org.pl/pl/programy-i-zadania-pfr/program-wyrownywania-ro 

Obszary programu które będą realizowane w 2019 r.:
  • Obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania,
  • Obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawych
  • Obszar D – likwidacja barier transportowych
  • Obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych
  • Obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej
  • Obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.
Realizatorem programu jest samorząd powiatowy.
W przypadku obszarów programu B, C, D, F i G projektodawca składa wniosek do właściwego samorządu powiatowego, zgodnie z Zasadami dotyczącymi wyboru, dofinansowania i rozliczania projektów dotyczących obszarów B, C, D, F i G programu. Wnioski należy składać do dnia 31 stycznia 2019 r.
W przypadku obszaru E programu projektodawca składa wniosek bezpośrednio do właściwego Oddziału PFRON, zgodnie z Zasadami dotyczącymi wyboru, dofinansowania i rozliczania projektów dotyczących obszaru E programu w terminie do 31 października 2019 r.