Informator wojewódzki

PCPR Bielsko-Biała
Dostępne Formy Opieki Zdrowotnej, Pomocy Społecznej i Aktywizacji Zawodowej dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Województwie Śląskim.

Pobierz Przewodnik Informacyjny - plik pdf

„…zdrowie psychiczne jest fundamentalnym dobrem osobistym człowieka, a ochrona praw osób z zaburzeniami psychicznymi należy do obowiązków państwa…”

Ustawa z dn. 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) zdrowie psychiczne to „stan dobrego samopoczucia, w którym człowiek wykorzystuje swoje zdolności, może radzić sobie ze stresem w codziennym życiu, może wydajnie i owocnie pracować oraz jest w stanie wnieść wkład w życie danej wspólnoty”.
Problemy emocjonalne i schorzenia o podłożu psychicznym są powszechne we wszystkich krajach i społecznościach, według szacunków WHO zaburzenia psychiczne do roku 2020 staną się jednym z poważniejszych problemów zdrowotnych występujących w populacji europejskiej.
Przestrzeganie higieny psychicznej wpływa na komfort życia, a sięganie po pomoc specjalistyczną w stanach kryzysu psychicznego, jest podstawowym warunkiem powrotu do zdrowia. Działania na rzecz zdrowia psychicznego jest kwestią odpowiedzialności wielu osób i instytucji działających w społeczeństwie. Zintegrowana polityka publiczna we wszystkich istotnych sferach życia (zdrowia, edukacji, pracy) sprzyja zdrowiu psychicznemu, z kolei wdrażanie rozsądnej polityki społecznej, przyczynia się do wzmacniania zdrowia psychicznego i zmniejszenia ryzyka wystąpienia zaburzeń psychicznych.
Pogłębienie wiedzy o zdrowiu psychicznym, identyfikacja potrzeb oraz istniejących zasobów, wpływa na skuteczność interwencji. Zdiagnozowanie symptomów wskazujących na pogarszanie się stanu psychicznego osób w większości sytuacji jest udziałem ich najbliższego otoczenia. Szybka reakcja i odpowiednio podjęta pomoc jest działaniem najważniejszym, decydującym często nie tylko o dobrym stanie zdrowia ale i życiu tej osoby.
Ochrona zdrowia psychicznego obejmuje realizację zadań dotyczących w szczególności:
  • promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym,
  • zapewnienia osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym,
  • kształtowania wobec osób z zaburzeniami psychicznymi właściwych postaw społecznych, zwłaszcza zrozumienia, tolerancji, życzliwości, a także przeciwdziałania ich dyskryminacji.
Powyższe zadania realizowane są przez działania określone w Narodowym Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego, ustanowionym Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r., jak również w Śląskim Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2013-2020, przyjętym Uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego Nr 2406/290/IV/2013 w dniu 29 października 2013 r.
W myśl ww. Programów, realizując postawione w nich cele i kierunki w zakresie ochrony zdrowia psychicznego, powstał aktualizowany corocznie Przewodnik Informacyjny „Dostępne Formy Opieki Zdrowotnej, Pomocy Społecznej i Aktywizacji Zawodowej dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Województwie Śląskim”.
Opracowany Przewodnik to próba usystematyzowania instytucji ochrony zdrowia, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej, świadczących pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi, ich rodzinom i otoczeniu, jak również przedstawienie najistotniejszych danych dotyczących przysługujących im ulg i uprawnień. Głównym celem publikacji jest wzrost świadomości osób dotkniętych zaburzeniami psychicznymi, instytucji ich wspierających oraz wszystkich osób zainteresowanych powyższą tematyką, jak również ułatwienie znalezienia informacji nt. uzyskania pomocy oraz dostępności do udzielanych na terenie województwa świadczeń z zakresu zdrowia psychicznego.
Zebrane dane przygotowano na podstawie informacji nadesłanych przez Samorządy Powiatów, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, Ośrodki Pomocy Społecznej województwa śląskiego, jak również rejestrów opublikowanych przez m.in. Narodowy Fundusz Zdrowia Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego w Katowicach, Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kuratorium Oświaty w Katowicach oraz oficjalnych, macierzystych stron internetowych podmiotów, których dotyczą. Zebrane dane obrazują stan faktyczny jednostek na przełomie marca i kwietnia 2015 r.
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej