Regulamin

PCPR Bielsko-Biała

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W BIELSKU-BIAŁEJ


Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej, zwany dalej „Regulaminem”,  określa zasady funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej, będącego także Organizatorem Rodzinnej Pieczy Zastępczej, strukturę organizacyjną, zakresy działania komórek organizacyjnych oraz Zespołu do Spraw Pieczy Zastępczej, wchodzącego w jego skład.

§ 2

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej działa na podstawie:
 1. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 595 z późn. zm.),
 2. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.),
 3. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 182 z późn. zm.),
 4. ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 135 z późn. zm.),
 5. ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t. j. Dz. U. z 2011r. Nr 231, poz. 1375),
 6. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.)
 7. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.),                                              
 8. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.),
 9. uchwały Nr I/4/16/99 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 21 stycznia 1999 r. w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej,
 10. statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej nadanego uchwałą nr IV/18/129/12 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 19 stycznia 2012 r.,
 11. zarządzenia Nr 60/2011 Starosty Bielskiego z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie wyznaczenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej na organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie bielskim i utworzenia w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej Zespołu do Spraw Pieczy Zastępczej,
 12. innych przepisów prawnych obowiązujących samorządowe jednostki organizacyjne oraz jednostki budżetowe,
 13. niniejszego Regulaminu.

§ 3

 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, zwane dalej „Centrum” jest samorządową jednostką organizacyjną podlegającą bezpośrednio Zarządowi Powiatu.
 2. Centrum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych dla jednostek budżetowych.
 3. Pełna nazwa i adres brzmi: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej, ul. Piastowska 40, 43-300 Bielsko-Biała.

Rozdział II
Przedmiot i zakres działania

§ 4

 1. Centrum realizuje zadania własne powiatu i z zakresu administracji rządowej wynikające z ustaw: o pomocy społecznej, o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, zadania z zakresu ustawy o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych na obszarze Powiatu Bielskiego, zwanego dalej „Powiatem”.
 2. Do zadań Centrum wynikających z przepisów ustawy o pomocy społecznej należy w szczególności:
  1. opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych,
  2. sporządzanie oceny zasobów w zakresie pomocy społecznej,
  3. prowadzenie specjalistycznego poradnictwa,
  4. przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki osobom opuszczającym domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze,
  5. pomoc osobom mającym trudności w integracji ze środowiskiem, wymienionym w pkt 4, oraz cudzoziemcom, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą,
  6. prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób;
  7. prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż jednej gminy oraz powiatowych ośrodków wsparcia, w tym domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży
  8. prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej,
  9. udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach,
  10. szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu powiatu,
  11. doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu powiatu,
  12. podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb,
  13. sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego;
  14. pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, w zakresie indywidualnego programu integracji, oraz opłacanie za te osoby składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;
  15. prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
  16. realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia;
  17. udzielanie cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a ustawy o pomocy społecznej, pomocy w zakresie interwencji kryzysowej;
  18. sporządzanie bilansu potrzeb powiatu w zakresie pomocy społecznej.
 3. Do zadań Centrum wynikających z przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, należą w szczególności:
  1. opracowanie i realizacja  3-letnich powiatowych programów dotyczących rozwoju pieczy zastępczej,
  2. zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
  3. organizowanie wsparcia osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze i regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne przez wspieranie procesu usamodzielnienia,
  4. tworzenie warunków do powstawania i działania rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka i rodzin pomocowych,
  5. prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz placówek wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym,
  6. organizowanie szkoleń dla prowadzących rodzinną i instytucjonalną formę pieczy zastępczej oraz pozyskiwanie kandydatów do pełnienia tej funkcji i finansowania ich szkoleń,
  7. organizowanie wsparcia dla rodzinnej pieczy zastępczej, w szczególności przez tworzenie grup wsparcia, specjalistyczne poradnictwo,
  8. finansowanie świadczeń pieniężnych dotyczących dzieci z terenu powiatu umieszczonych w pieczy zastępczej lub innych placówkach wymienionych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, na jego terenie lub na terenie innych powiatów,
  9. realizacja zadań wynikających z rządowych programów wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
  10. finansowanie pobytu w pieczy zastępczej cudzoziemców mających miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.
 4. Do zadań Centrum wynikających z przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, należą w szczególności:
  1. opracowanie i realizacja powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie,
  2. opracowanie i realizacja programów służących działaniom profilaktycznym mającym na celu udzielenie specjalistycznej pomocy zwłaszcza w zakresie promowania i wdrażania metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie,
  3. zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia, lub ośrodkach interwencji kryzysowej,
  4. opracowywanie i realizacja programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.
 5. Zadania powiatu, realizowane przez Centrum, z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnoprawnych obejmują w szczególności:
  1. podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności,
  2. opracowywanie i realizację powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej i przestrzegania praw osób niepełnosprawnych,
  3. współpracę z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej tych osób,
  4. dofinansowanie:
   a)  uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,
   b) sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,
   c) zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
   d) likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych,
   e)  kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej,
   f) innych programów na rzecz osób niepełnosprawnych
 6. Zlecanie, w imieniu powiatu i nadzór nad realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej, pieczy zastępczej, przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, podmiotom uprawnionym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz na podstawie odrębnych przepisów.  
 7. Realizowanie innych zadań przewidzianych w odrębnych ustawach.

Rozdział III
Zasady kierowania i organizacja pracy

§ 5

 1. Centrum kieruje Dyrektor, zatrudniany przez Zarząd Powiatu.
 2. Dyrektor Centrum jest zwierzchnikiem służbowym wszystkich pracowników.
 3. Dyrektor Centrum jest pracodawcą w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy.
 4. W sprawach związanych z funkcjonowaniem Centrum Dyrektor może wydawać akty wewnętrzne w formie zarządzeń, regulaminów, instrukcji i komunikatów.
 5. Na czas swojej nieobecności, związanej w szczególności z urlopem, absencją chorobową, wyjazdem służbowym, Dyrektor upoważnia pracownika Centrum do bieżącego kierowania jednostką, po uzgodnieniu z członkiem zarządu powiatu według kompetencji.

§ 6

 1. Dyrektor kieruje pracą Centrum i odpowiada za realizację zadań statutowych, a w szczególności:
  1. reprezentuje Centrum na zewnątrz,
  2. ustala organizację Centrum oraz formy i metody pracy w Centrum,
  3. prowadzi politykę kadrową, dokonuje podziału zadań, kompetencji i odpowiedzialności pomiędzy pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy,
  4. sprawuje nadzór nad merytorycznym i terminowym wykonywaniem zadań Centrum i związanych z działalnością Centrum zobowiązań finansowych,
  5. zapewnia skuteczną kontrolę realizacji zadań i przestrzegania przepisów prawa,
  6. nadzoruje prawidłową realizację budżetu,
  7. sprawuje funkcje kontrolne wobec pracowników Centrum,
  8. współpracuje z sądem rodzinnym w sprawach dotyczących opieki i wychowania dzieci, których rodzice zostali pozbawieni lub ograniczeni we władzy rodzicielskiej nad nimi,
  9. wytacza na rzecz dzieci powództwa o roszczenia alimentacyjne, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
  10. wydaje decyzje administracyjne w ramach ustalonych kompetencji oraz udzielonych przez Starostę upoważnień,
  11. zawiera, dokonuje zmian i rozwiązuje na podstawie upoważnienia Starosty Bielskiego umowy cywilnoprawne z rodzinami zastępczymi w sprawie powierzenia dziecka oraz z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej,
  12. składa Radzie Powiatu coroczne sprawozdanie z działalności Centrum, przedstawia ocenę zasobów pomocy społecznej oraz zestawienie potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej,
  13. przedstawia Radzie Powiatu, Zarządowi Powiatu i Staroście sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej,
  14. dokonuje okresowych ocen pracowników Centrum,
  15. wykonuje inne zadania zlecone przez Starostę.
Rozdział IV
Struktura organizacyjna

§ 7

 1. Strukturę organizacyjną Centrum tworzą zespoły i stanowiska pracy.
 2. W zespołach mogą być tworzone stanowiska koordynatorów.
 3. Pracownicy w zespołach i na samodzielnych stanowiskach pracy funkcjonują w oparciu o indywidualne zakresy czynności, obowiązków i odpowiedzialności.

§ 8

 1. W skład Centrum wchodzą:
  1. Stanowisko ds. Księgowości,
  2. Zespół ds. Planowania, Analiz i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Ustalania i Egzekwowania Odpłatności,
  3. Zespół ds. Opieki nad Dzieckiem i Rodziną,
  4. Zespół ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych,
  5. Stanowisko ds. Obsługi Administracyjnej.
 2. Strukturę organizacyjną Centrum określa schemat organizacyjny stanowiący załącznik do regulaminu.

Rozdział V
Podstawowe zakresy działania zespołów i samodzielnych stanowisk pracy

§ 9


I.  Stanowisko ds. Księgowości
 1. realizacja praw i obowiązków wynikających z pełnienia funkcji głównego księgowego, określonych w ustawie o finansach publicznych,
 2. prowadzenie rachunkowości i gospodarki finansowej Centrum oraz Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności,
 3. organizowanie i nadzorowanie prac związanych z opracowaniem i realizacją budżetu Centrum i współpraca z innymi stanowiskami w tym zakresie oraz kontrola jego wykonania,
 4. dokonywanie wstępnej kontroli i prowadzenie ewidencji finansowo-księgowej w zakresie wydatków budżetowych Centrum zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 5. opracowywanie okresowych informacji i analiz wykorzystywania środków będących w dyspozycji jednostki,
 6. naliczanie i wypłata wynagrodzeń pracownikom Centrum oraz innych wynagrodzeń z tytułu realizacji zawartych umów,
 7. prowadzenie obsługi finansowo-księgowej dotyczących spraw socjalnych pracowników,
 8. zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości zawieranych umów  przez Centrum,
 9. nadzór nad realizacją części finansowej zadań przekazywanych przez PFRON na podstawie umów lub porozumień, w których realizatorem jest Centrum,
 10. nadzór finansowo-księgowy nad realizacją projektów współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
 11. opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości oraz spraw majątkowych,
 12. współpraca ze Skarbnikiem Powiatu,
 13. stosowanie mechanizmów zarządzania ryzykiem i kontroli zarządczej.

II. Zespół ds. Planowania, Analiz i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Ustalania i Egzekwowania Odpłatności
 1. Planowanie potrzeb i opracowywanie analiz w zakresie pomocy społecznej:
  a) tworzenie i uaktualnianie planów finansowych zadań pomocy społecznej w oparciu o bilanse potrzeb oraz posiadane środki pieniężne na ich realizację,
  b) opracowywanie we współpracy ze stanowiskami merytorycznymi Centrum i jednostkami organizacyjnymi powiatu projektu rocznych budżetów w zakresie pomocy społecznej i sprawozdań z ich realizacji,
  c) sporządzanie analiz potrzeb i wykorzystania środków finansowych na pomoc społeczną,
  d) współpraca z Wydziałem Budżetu i Finansów Starostwa Powiatowego i Wydziałem Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w zakresie planowania i wykorzystania środków na zadania pomocy społecznej,
  e) sporządzanie sprawozdań merytorycznych z zakresu pomocy społecznej, w tym oceny zasobów pomocy społecznej,
  f) przygotowywanie aktów prawnych w zakresie organizacji i działania Centrum oraz powiatowych  jednostek pomocy społecznej,
  g) opracowywanie projektów regulaminów oraz dokonywanie bieżących zmian,
  h) przygotowanie, poprzedzonego analizą ryzyka, rocznego planu pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz sprawozdania z jego wykonania.
 2. Współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze pomocy społecznej w zakresie przewidzianym ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym:
  a) organizacja konkursów ofert w celu powierzenia lub wsparcia realizacji zadania publicznego,
  b)  przygotowanie materiałów do zawierania umów cywilnoprawnych z podmiotami niepublicznymi o powierzenie lub wsparcia realizacji zadania publicznego,
  c)  nadzór i rozliczanie realizacji zadania publicznego.
 3. Merytoryczny nadzór nad realizacją porozumień (umów) zawartych z innymi powiatami w sprawie powierzenia zadań powiatu określonych ustawami wykonywanych na rzecz mieszkańców powiatu bielskiego oraz mieszkańców innych powiatów.
 4. Pomoc cudzoziemcom, w tym uchodźcom w zakresie przewidzianym ustawą z dnia 13 czerwca 2003r. o cudzoziemcach.
 5. Prowadzenie postępowania wobec osób zobowiązanych do ponoszenia opłaty za pobyt dziecka  w pieczy zastępczej lub opłaty za pobyt osoby pełnoletniej, która osiągnęła pełnoletniość przebywając w pieczy zastępczej i jej egzekwowanie.

III. Do zakresu działania Zespołu ds. Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w szczególności należy:
 1. prowadzenie naboru i kwalifikowanie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka,
 2. organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz do pełnienia funkcji dyrektora placówki rodzinnej,
 3. wydawanie zaświadczeń kwalifikacyjnych potwierdzających ukończenie szkolenia,
 4. wydawanie opinii o spełnianiu warunków i ocenę predyspozycji do sprawowania pieczy zastępczej,
 5. organizowanie badań pedagogicznych i psychologicznych oraz analiz dotyczących kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka,
 6. organizowanie opieki w pieczy zastępczej,
 7. organizowanie szkoleń podnoszących kwalifikacje dla  rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka,
 8. zapewnienie pomocy i wsparcia, a także organizowanie grup wsparcia i rodzin pomocowych dla rodzin sprawujących pieczę zastępczą,
 9. organizowanie dla rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka pomocy wolontariuszy,
 10. organizowanie poradnictwa i terapii dla rodzin sprawujących pieczę i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej,
 11. organizowanie poradnictwa dla osób sprawujących pieczę zastępczą w celu wzmocnienia kompetencji oraz przeciwdziałania zjawisku wypalenia zawodowego,
 12. organizowanie pomocy prawnej dla osób sprawujących pieczę zastępczą,
 13. dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w pieczy zastępczej,
 14. dokonywanie oceny rodziny zastępczej oraz prowadzącego rodzinny dom dziecka,
 15. przygotowywanie rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka na przyjęcie dziecka poprzez udzielanie szczegółowych informacji o dziecku i przekazanie odpowiedniej  dokumentacji dziecka,
 16. prowadzenie działalności diagnostyczno-konsultacyjnej osób zgłaszających gotowość do pełnienia pieczy zastępczej,
 17. organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą oraz rodziców dzieci objętych tą pieczą,
 18. zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną,
 19. organizowanie opieki nad dziećmi z powodu czasowego nie sprawowania opieki przez rodzinę zastępczą  lub prowadzącego rodzinny dom dziecka,
 20. opiniowanie przedłużenia okresu pobytu dziecka w rodzinie zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego,
 21. opiniowanie na wniosek dyrektora Centrum wytaczania powództwa o zasądzenie świadczeń alimentacyjnych na rzecz dziecka przebywającego w pieczy zastępczej,
 22. opiniowanie na wniosek Starosty czasowego sprawowania pieczy zastępczej przez rodzinę zastępczą oraz prowadzącego rodzinny dom dziecka nad dzieckiem poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 23. współpraca ze stanowiskiem ds. świadczeń w zakresie prawidłowości wykorzystania przyznanych świadczeń oraz zmiany w sytuacji rodziny i dziecka,
 24. organizowanie i nadzorowanie pracy koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej,
 25. współpracowanie ze środowiskiem lokalnym w szczególności z organizacjami i instytucjami zajmującymi się pomocą dziecku i rodzinie,
 26. współpraca z sądami wynikająca z ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, a także przekazywanie sądom co najmniej raz na 6 miesięcy informacji o sytuacji osobistej dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej oraz sytuacji rodziny dziecka,
 27. sporządzanie opinii dotyczącej zasadności dalszego pobytu dziecka w pieczy zastępczej i przekazywanie jej do właściwego sądu,
 28. opracowanie i realizacja 3 letnich powiatowych programów dotyczących rozwoju pieczy zastępczej,
 29. prowadzenie rejestru kandydatów zakwalifikowanych do  pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, niezawodowej lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka,
 30. prowadzenie rejestru osób pełniących funkcję rodziny zastępczej zawodowej, niezawodowej lub prowadzących rodzinne domy dziecka,
 31. prowadzenie rejestru wydanych opinii,
 32. prowadzenie rejestru wydanych zaświadczeń,
 33. udział w zespołach ds. okresowej oceny dziecka,
 34. organizowanie wsparcia osobom usamodzielnianym opuszczającym niektóre rodzaje placówek opiekuńczo-wychowawczych, resocjalizacyjnych, zakłady dla nieletnich i rodziny zastępcze,
 35. przeprowadzanie wywiadów środowiskowych celem ustalenia uprawnień do świadczeń dla osób usamodzielnianych, którym pomoc przyznana była na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz przygotowywanie decyzji administracyjnych w wymaganym zakresie spraw,
 36. ustalanie sytuacji osobistej, dochodowej i majątkowej pełnoletnich wychowanków niezbędnej do przyznania świadczenia,
 37. sporządzanie list wypłat świadczeń pieniężnych dla osób uprawnionych,
 38. wspieranie usamodzielnianych wychowanków w opracowaniu indywidualnego programu usamodzielniania, jego realizacji, w szczególności w motywacji do kontynuowania nauki,
 39. pomoc wychowankom przy realizacji pomocy rzeczowej z tytułu zagospodarowania,
 40. ocena realizacji planu usamodzielniania, propozycje jego modyfikacji w przypadku zmiany planów wychowanka,
 41. rozpoznawanie i bilansowanie potrzeb w zakresie pomocy dla osób opuszczających placówkę lub rodzinę zastępczą,
 42. współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz integracji osób usamodzielnianych,
 43. przygotowywanie wniosków o dotację na realizację projektów ze środków Unii Europejskiej i Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej,
 44. opracowanie projektów umów i zmian do nich na realizacje projektów ze środków Unii Europejskiej i Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, rozliczanie dotacji,
 45. kontrola finansowa i merytoryczna zleconego zadania,
 46. udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej,
 47. przygotowanie, we współpracy z asystentem rodziny i odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka, planu pomocy dziecku,
 48. wydawanie opinii o możliwości umieszczenia w rodzinie zastępczej większej liczby dzieci,
 49. wydawanie opinii o osobach wyznaczonych przez organizatora pieczy zastępczej do prowadzenia rodzinnego domu dziecka w przypadku nieobecności prowadzącego ten dom,
 50. pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w nawiązaniu wzajemnego kontaktu,
 51. zapewnienie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinny dom dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej,
 52. udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej,
 53. przedstawianie corocznego sprawozdania z efektów pracy Dyrektorowi Centrum,
 54. prowadzenie spraw dotyczących placówek opiekuńczo-wychowawczych,
 55. przygotowanie skierowań do placówek opiekuńczo-wychowawczych mających siedzibę na terenie powiatu,
 56. współpraca z powiatami prowadzącymi odpowiednią placówkę opiekuńczo-wychowawczą poza powiatem w sprawie skierowania dziecka do tej placówki,
 57. przygotowanie projektów porozumień w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie  powiatu bielskiego lub na terenie innego powiatu i obsługa merytoryczna porozumień,               
 58. prowadzenie dokumentacji dotyczącej rozliczeń finansowych między powiatami dotyczącej wydatków związanych z utrzymaniem dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
 59. prowadzenie dokumentacji dotyczącej rozliczeń finansowych między powiatem a gminą odnośnie wydatków związanych z utrzymaniem dzieci umieszczonych w placówce opiekuńczo-wychowawczej,
 60. prowadzenie postępowania administracyjnego o przyznanie świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w pieczy zastępczej,
 61. prowadzenie dokumentacji rodzin zastępczych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka,
 62. przyjmowanie, rozpatrywanie wniosków i sporządzanie decyzji administracyjnych w sprawie ustawowych świadczeń związanych z umieszczeniem dziecka w rodzinie zastępczej: na pokrycie kosztów utrzymania dziecka, związanych z opieką i wychowaniem dziecka lub funkcjonowaniem rodzinnego domu dziecka, na utrzymanie lokalu mieszkalnego dla rodzin zawodowych i rodzinnych domów dziecka, na pokrycie kosztów przeprowadzenia niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego dla rodzinnych domów dziecka,
 63. sporządzenie umów:
  a) o pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej, prowadzącego rodzinny dom dziecka,
  b) o umieszczeniu dziecka w rodzinie pomocowej,
  c) w sprawie zatrudniania osób zajmujących się opieką lub wychowaniem dzieci w rodzinnym domu dziecka,
  d) w sprawie zatrudniania osób do pomocy  przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich,
 64. planowanie i angażowanie środków na realizację świadczeń, dodatków i wynagrodzeń oraz sporządzanie list ich wypłat,
 65. sporządzanie decyzji administracyjnych zmieniających oraz zobowiązujących do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń,
 66. przygotowywanie umów cywilnoprawnych powierzenia dziecka rodzinie zastępczej,
 67. przygotowanie projektów porozumień w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej, na terenie innego powiatu i określenie wydatków na jego utrzymanie,
 68. prowadzenie dokumentacji dotyczącej rozliczeń finansowych między powiatami odnośnie wydatków związanych z utrzymaniem dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej na terenie innego powiatu,
 69. bieżąca analiza dochodów i wydatków dotycząca dzieci pochodzących spoza terenu powiatu bielskiego oraz dzieci z terenu powiatu bielskiego przebywających na terenie innych powiatów,
 70. współpraca z gminami w zakresie ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie dziecka pochodzącego z terenu  gminy,
 71. prowadzenie dokumentacji dotyczącej rozliczeń finansowych między powiatem a gminą odnośnie wydatków związanych z utrzymaniem dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej,
 72. prowadzenie postępowania egzekucyjnego należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń,
 73. wprowadzanie danych do programu komputerowego oraz prowadzenie sprawozdawczości w systemie informatycznym,
 74. sporządzanie stosownych meldunków i analiz dla potrzeb jednostki, powiatu, regionalnego ośrodka polityki społecznej i wojewody,
 75. opracowywanie, realizacja i rozliczanie programów obejmujących w szczególności zagadnienia z zakresu pomocy dziecku i rodzinie,
 76. opracowanie i realizacja powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie,
 77. opracowanie i realizacja programów służących działaniom profilaktycznym mającym na celu udzielanie specjalistycznej pomocy, zwłaszcza w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci zagrożonych przemocą w rodzinie,
 78. opracowywanie programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie i nadzór nad ich realizacją,
 79. opracowanie powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych oraz coroczna aktualizacja diagnozy problemów społecznych.

IV. Zespół ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych
 1. udzielanie osobom niepełnosprawnym informacji o:
  a) instytucjach, organizacjach pozarządowych zrzeszających i działających na rzecz osób niepełnosprawnych i oferowanych przez nie formach pomocy,
  b) możliwości wsparcia finansowego i rzeczowego osób niepełnosprawnych wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ulgach i uprawnieniach przysługujących osobom niepełnosprawnym,
  c) programach finansowanych przez PFRON,
  d) kształceniu osób niepełnosprawnych,
 2. podejmowanie inicjatyw w zakresie:
  a) współpracy z lokalnymi instytucjami i organizacjami celem docierania z informacją do nieaktywnych osób niepełnosprawnych,
  b) wskazywania możliwości uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym,
  c) tworzenia powiatowych ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
  d) tworzenia powiatowych ośrodków wsparcia społecznego,
 3. świadczenie poradnictwa rodzinnego w tym w środowisku, obejmującego szeroko rozumiane problemy w rodzinach oraz problemy opieki na osobą niepełnosprawną.
 4. opracowywanie i realizacja powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej,
 5. podejmowanie działań zmierzających do ograniczania skutków niepełnosprawności,
 6. współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej,
 7. prowadzenie zgodnie z ustalonymi procedurami spraw związanych z dofinansowaniem:
  a) uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,
  b) imprez sportowych, kulturalnych, turystycznych i rekreacyjnych,
  c) zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
  d) likwidacji barier architektonicznych , technicznych i w komunikowaniu się,
  e) rehabilitacji dzieci i młodzieży,
 8. realizacja zadań z zakresu rehabilitacji społecznej zleconych przez PFRON,
 9. przygotowywanie projektów uchwał organów powiatu dotyczących środków PFRON,
 10. prowadzenie poradnictwa o uprawnieniach osób niepełnosprawnych i możliwościach uzyskania wsparcia,
 11. współpraca z  zespołem ds. orzekania o niepełnosprawności w zakresie wydawania wniosków, udzielania informacji,
 12. przygotowywanie i opracowywanie dokumentacji w zakresie funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej,
 13. weryfikowanie preliminarzy rocznych kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej,
 14. dokonywanie  corocznej oceny działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej,
 15. nadzorowanie i kontrolowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej,
 16. sporządzanie okresowych sprawozdań z zakresu wykonywanych zadań,
 17. opracowywanie, realizacja i rozliczanie programów obejmujących zagadnienia z zakresu, wspierania osób niepełnosprawnych.
 18. obsługa administracyjna Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych,
 19. przygotowywanie wniosków o dotację na realizację projektów ze środków Unii Europejskiej i Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej,
 20. opracowanie projektów umów i zmian do nich na realizacje projektów ze środków Unii Europejskiej i Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, rozliczanie dotacji,
 21. kontrola finansowa i merytoryczna zleconego zadania.
 22. diagnozowanie występujących w powiecie potrzeb osób, którym nie może być udzielona pomoc w miejscu zamieszkania
 23. współudział w organizowaniu i prowadzeniu usług o określonym standardzie w domach pomocy społecznej,
 24. przyjmowanie decyzji kierujących ośrodków pomocy społecznej dotyczących umieszczenia osoby w domu pomocy społecznej,
 25. przygotowywanie  decyzji administracyjnych w sprawie umieszczenia osób ubiegających się o przyjęcie do domów pomocy społecznej lub określenie czasu oczekiwania i miejsca na liście osób oczekujących na umieszczenie w domach pomocy społecznej, mających siedzibę na terenie powiatu,
 26. sporządzanie decyzji administracyjnych o odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej dla osób przyjętych przed 1 stycznia 2004 roku,
 27. dokonywanie uzgodnień z gminami w zakresie kierowania osób do ośrodków wsparcia,
 28. prowadzenie rejestru osób oczekujących na umieszczenie w domach pomocy społecznej i w ośrodkach wsparcia,
 29. sporządzanie comiesięcznych informacji o mieszkańcach powiatowych domów pomocy społecznej i dochodach z odpłatności za ich pobyt oraz o liczbie osób korzystających z ośrodków wsparcia,
 30. kontrola merytoryczna działalności domów pomocy społecznej i ośrodków wsparcia.

V.  Stanowisko ds. Obsługi Administracyjnej
 1. udzielanie osobom ogólnej informacji o prawach i uprawnieniach w zakresie pomocy społecznej zgłaszającym się do Centrum i kierowanie ich do właściwych pracowników merytorycznych, wg kompetencji,
 2. prowadzenie spraw kadrowych pracowników Centrum i wymaganej dokumentacji,  wynikających ze stosunku pracy,
 3. prowadzenie dokumentacji związanej z przestrzeganiem czasu i dyscypliny pracy pracowników,
 4. prowadzenie dokumentacji związanej z odbywaniem stażu przez absolwentów oraz praktyk studenckich,
 5. prowadzenie zakładowej działalności socjalnej,
 6. obsługa w zakresie spraw gospodarczych i zaopatrzenia oraz spraw związanych z naprawą i konserwacją sprzętu biurowego,
 7. organizowanie usług z zakresu bhp i ppoż,
 8. prowadzenie obsługi kasowej,
 9. prowadzenie rejestrów:
  a) zarządzeń kierownika Centrum,
  b) upoważnień i pełnomocnictw,
  c) skarg i wniosków kierowanych do Centrum,
  d) innych rejestrów na podstawie zarządzeń Dyrektora,
 10. prowadzenie rejestru kontroli zewnętrznych, w tym książki kontroli oraz gromadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z przeprowadzonymi kontrolami,
 11. bieżąca obsługa sekretariatu Centrum, przekazywanie do realizacji poleceń służbowych oraz zarządzeń Dyrektora, rozdział pism i korespondencji,
 12. obsługa konferencji i narad.

VI. Inne zadania, przydzielone pracownikom w zakresach obowiązków.  
 1. Organizowanie szkoleń i doskonalenia zawodowego pracowników Centrum oraz kadry pomocy społecznej z terenu powiatu.
 2. Doradztwo dla  kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu powiatu.
 3. Organizowanie prawidłowego obiegu, ewidencji i przechowywania dokumentacji zgodnie instrukcją kancelaryjną, jednolitym rzeczowym wykazem akt.
 4. Przygotowywanie informacji publicznych do Biuletynu Informacji Publicznej.
 5. Utrzymanie i zarządzanie systemem teleinformatycznym.
 6. Prowadzenie archiwum zakładowego, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie instrukcjami.

Rozdział VI
Zadania wspólne dla komórek organizacyjnych

§ 10

 1. Pracownicy Centrum są odpowiedzialni za wykonywanie zadań określonych dla poszczególnych stanowisk pracy, a w szczególności za:
  1) zapewnienie zgodności z prawem opracowanych projektów decyzji, propozycji rozstrzygnięć spraw, ich konsultowanie z radcą prawnym,
  2) właściwą i kulturalną obsługę interesantów,
  3) przestrzeganie godzin urzędowania oraz sprawną organizację przyjęć interesantów,
  4) rzetelne, sumienne i terminowe wykonywanie obowiązków,
  5) dokładną znajomość przepisów prawa w zakresie obowiązującym na danym stanowisku,
  6) kreowanie pozytywnego wizerunku Centrum.
 2. Pracownicy zobowiązani są do prowadzenia stałej kontroli pracy własnej, stosowania mechanizmów zarządzania ryzykiem i kontroli zarządczej.

Rozdział VII
Zasady organizacji wewnętrznej

§ 11

Dyrektorowi Centrum podlega organizacyjnie Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności będący organem pierwszej instancji.

§ 12

Obieg dokumentów, sposób załatwiania spraw i przechowywania akt reguluje instrukcja kancelaryjna, stanowiąca załącznik do Zarządzenia Nr 12/2012 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej z dnia 30 lipca 2012r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego.

Rozdział VIII
Współpraca

§ 13

Centrum współpracuje w szczególności:
 1. ze Starostwem Powiatowym w Bielsku-Białej, Radą Powiatu Bielskiego, gminami wchodzącymi w skład powiatu bielskiego, sądami, Urzędem Miasta w Bielsku-Białej, Śląskim Urzędem Wojewódzkim w Katowicach, Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Katowicach, Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 2. z placówkami naukowymi i badawczymi zajmującymi się polityką społeczną,
 3. z organizacjami pozarządowymi, kościołami, związkami wyznaniowymi działającymi w zakresie pomocy społecznej.

Rozdział IX
Postanowienia końcowe

§ 14

Zmiany Regulaminu organizacyjnego następują w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.

Załącznik: Schemat organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej.