Statut

PCPR Bielsko-Biała

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W BIELSKU-BIAŁEJ

§ 1

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Piastowskiej 40, zwane w treści Statutu „Centrum”, działa w szczególności na podstawie:
 1. ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 595 z późn. zmianami), zwaną w treści Statutu „ustawą o samorządzie powiatowym”;
 2. ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 182 z późn. zmianami) zwaną w treści Statutu „ustawą o pomocy społecznej”;
 3. ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 135 z późn. zmianami) zwaną w treści Statutu „ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej”;
 4. ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493,  z późn. zmianami) zwaną w treści Statutu „ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie”;
 5. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721,  z późn. zmianami) zwaną w treści Statutu „ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych”;
 6. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zmianami), zwaną w treści Statutu „ustawą o finansach publicznych”;
 7. zarządzenia Nr 60/2011 Starosty Bielskiego z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie wyznaczenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej na organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie bielskim i utworzenia w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej Zespołu do Spraw Pieczy Zastępczej;
 8. uchwały Nr I/4/16/99 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 21 stycznia 1999 roku w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej.

§ 2

 1. Centrum jest jednostką organizacyjną sektora finansów publicznych nieposiadającą osobowości prawnej.
 2. Centrum prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawie o finansach publicznych dla jednostek budżetowych.

§ 3

Centrum realizuje zadania własne Powiatu i z zakresu administracji rządowej wynikające z ustaw: o pomocy społecznej, o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, zadania z zakresu ustawy o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych na obszarze Powiatu Bielskiego, zwanego w treści Statutu „Powiatem”.

§ 4

 1. Do zadań własnych Powiatu z zakresu pomocy społecznej, realizowanych przez Centrum należy:
  1. opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych,
   ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka - po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami;
  2. prowadzenie specjalistycznego poradnictwa;
  3. przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki osobom opuszczającym domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze;
  4. pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia, młodzieży opuszczającej domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze, mających braki w przystosowaniu się;
  5. pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, mającym trudności w integracji ze środowiskiem;
  6. prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób;
  7. prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż jednej gminy oraz powiatowych ośrodków wsparcia, w tym domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, z wyłączeniem środowiskowych domów samopomocy i innych ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
  8. prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej;
  9. udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach;
  10. szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu Powiatu;
  11. doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu Powiatu;
  12. podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych;
  13. sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej wojewodzie, również w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego;
  14. sporządzanie, zgodnie z art. 16a ustawy o pomocy społecznej, oceny w zakresie pomocy społecznej.
 2. Do zadań pomocy społecznej z zakresu zadań administracji rządowej, realizowanych przez Centrum należy:
  1. pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, w zakresie indywidualnego programu integracji, oraz opłacanie za te osoby składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
  2. prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
  3. realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia;
  4. udzielanie cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a ustawy o pomocy społecznej, pomocy w zakresie interwencji kryzysowej.
 3. Do zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej należących do zadań własnych Powiatu, realizowanych przez Centrum należy:
  1. opracowanie i realizacja 3-letnich powiatowych programów dotyczących rozwoju pieczy zastępczej;
  2. zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych;
  3. organizowanie wsparcia osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze i regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne, przez wspieranie procesu usamodzielnienia;
  4. tworzenie warunków do powstawania i działania rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka i rodzin pomocowych;
  5. prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz placówek wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym;
  6. organizowanie szkoleń dla rodzin zastępczych, prowadzących rodzinne domy dziecka i dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego oraz kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka lub pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego;
  7. organizowanie wsparcia dla rodzinnej pieczy zastępczej, w szczególności przez tworzenie warunków do powstawania:
   1. grup wsparcia,
   2. specjalistycznego poradnictwa;
  8. powoływanie centrów administracyjnych do obsługi placówek opiekuńczo-wychowawczych;
  9. zapewnienie przeprowadzenia przyjętemu do pieczy zastępczej dziecku niezbędnych badań lekarskich;
  10. prowadzenie rejestru danych, o którym mowa w art. 46 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
  11. kompletowanie we współpracy z właściwym ośrodkiem pomocy społecznej dokumentacji związanej z przygotowaniem dziecka do umieszczenia w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
  12. finansowanie:
   1. świadczeń pieniężnych dotyczących dzieci z terenu Powiatu, umieszczonych w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych lub rodzinach pomocowych na terenie Powiatu lub na terenie innego powiatu,
   2. pomocy przyznawanej osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, placówki opiekuńczo-wychowawcze lub regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne,
   3. szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka lub pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego oraz szkoleń dla rodzin zastępczych, prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego;
  13. sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz przekazywanie ich wojewodzie, w wersji elektronicznej, z zastosowanie systemu teleinformatycznego;
  14. przekazywanie do biura informacji gospodarczej informacji, o której mowa w art. 193 ust. 8 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
 4. Do zadań dotyczących wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej z zakresu administracji rządowej, realizowanych przez Centrum należy:
  1. realizacja zadań wynikających z rządowych programów wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
  2. finansowanie pobytu w pieczy zastępczej osób, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
 5. Do zadań własnych Powiatu z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, realizowanych przez Centrum należy:
  1. opracowanie i realizacja powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie;
  2. opracowanie i realizacja programów służących działaniom profilaktycznym mającym na celu udzielenie specjalistycznej pomocy, zwłaszcza w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie;
  3. zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia;
  4. zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach interwencji kryzysowej.
 6. Do zadań dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie z zakresu administracji rządowej, realizowanych przez Centrum należy:
  1. tworzenie i prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie;
  2. opracowanie i realizacja programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.
 7. Do zadań z zakresu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, realizowanych przez Centrum należy:
  1. opracowywanie i realizacja, zgodnych z powiatową strategią dotyczącą rozwiązywania problemów społecznych, powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie:
   a) rehabilitacji społecznej,
   b) przestrzegania praw osób niepełnosprawnych;
  2. współpraca z instytucjami administracji rządowej i samorządowej w opracowywaniu i realizacji programów, o których mowa w pkt 1;
  3. udostępnianie na potrzeby Pełnomocnika i samorządu województwa oraz przekazywanie wojewodzie uchwalonych przez radę powiatu programów, o których mowa w pkt 1, oraz rocznej informacji z ich realizacji;
  4. podejmowanie działań zmierzających do ograniczania skutków niepełnosprawności;
  5. opracowywanie i przedstawianie planów zadań i informacji z prowadzonej działalności oraz ich udostępnianie na potrzeby samorządu województwa;
  6. współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej tych osób;
  7. finansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy określone w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu;
  8. dofinansowanie:
   a) uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,
   b) sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,
   c) zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów,
   d) likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,
   e) rehabilitacji dzieci i młodzieży,
   f) usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika;
  9. dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej;
  10. zlecanie zadań zgodnie z art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w części dotyczącej rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.

§ 5

 1. Centrum reprezentuje na zewnątrz i kieruje jego działalnością dyrektor Centrum, zatrudniany przez Zarząd Powiatu.
 2. Za realizację zadań Centrum odpowiada dyrektor Centrum.

§ 6

 1. Obowiązki pracowników Centrum określają indywidualne zakresy czynności, ustalane przez dyrektora Centrum.
 2. Status prawny pracowników Centrum regulują przepisy szczególne.

§ 7

Organizację i zasady funkcjonowania Centrum określa Regulamin Organizacyjny Centrum uchwalony przez Zarząd Powiatu na podstawie ustawy o samorządzie powiatowym.

§ 8

Centrum zapewnia obsługę administracyjno-księgową Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności orzekającego jako pierwsza instancja o niepełnosprawności.

§ 9

Centrum współpracuje w szczególności z:
 1. organami administracji rządowej;
 2. jednostkami samorządu terytorialnego;
 3. organizacjami pozarządowymi, kościołami, związkami wyznaniowymi działającymi w zakresie pomocy społecznej,
 4. placówkami naukowymi i badawczymi zajmującymi się polityką społeczną.

§ 10

Zmiana Statutu następuje w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.