Wiadomości

PCPR Bielsko-Biała
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej ogłasza nabór na prowadzenie Programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie, którego realizacja odbywać się będzie w Bielsku-Białej.

Informujemy, iż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne oddziaływania korekcyjno-edukacyjne prowadzone są przez osoby, które:
  1. 1) ukończyły studia II stopnia na jednym z kierunków: psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, nauki o rodzinie, politologia, politologia i nauki społeczne w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, resocjalizacji lub pracy socjalnej, albo na innym kierunku uzupełnionym studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, resocjalizacji;
  2. 2) posiadają zaświadczenie o ukończeniu szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wymiarze co najmniej 100 godzin, w tym w wymiarze 50 godzin w zakresie pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie;
  3. 3) mają udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy w instytucjach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zajęcia prowadzone będą dla grupy liczącej od 10 do 15 osób. Łączny czas programu powinien obejmować od 60 do 120 godzin zajęć. Zajęcia powinny być prowadzone przez dwie osoby – najlepiej przez kobietę i mężczyznę.
Prosimy o złożenie CV z dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje oraz staż pracy wraz z ofertą prowadzenia tego typu zajęć i ofertą cenową (proszę podać cenę brutto za 1 godzinę zajęć) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej przy ul. Piastowskiej 40, pok. 202 w terminie do dnia 5 lipca 2017 roku (decyduje data złożenia). Koszty związane z przygotowaniem dokumantów pokrywa oferent. Złożonych dokumentów nie zwracamy, a skontaktujemy się z wybranymi osobami.
Przy wyborze oferenta duże znaczenie będzie miało doświadczenie w prowadzeniu tego typu zajęć oraz oferta cenowa.