Kandydaci na rodzinę zastępczą

PCPR Bielsko-Biała
Zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu i systemie pieczy zastępczej – pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim, jeżeli osoby te spełniają następujące warunki:
 • dają rękojmie należytego sprawowania pieczy zastępczej,
 • nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona,
 • wypełniają obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego,
 • nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych,
 • są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone:
  • zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka,
  • opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka wystawioną przez psychologa, który posiada co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia oraz 2-letnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym,
 • przebywają na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
 • zapewniają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym :
  • rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,
  • właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,
  • wypoczynku i organizacji czasu wolnego,
 • nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo,
 • w przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.

Decydując się na rodzinę zastępczą kandydaci powinni być świadomi, że specyfika rodziny zastępczej jest zupełnie inna od rodziny adopcyjnej. Kandydaci na rodzinę adopcyjną chcący przysposobić dziecko powinny zgłosić się do:
Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego Filia w Bielsku-Białej, ul. Potok 6, tel. 33/ 815 09 84

Procedura kwalifikacyjna kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej rozpoczyna się od kontaktu z pracownikiem PCPR:
Dorota Pasich lub Magdalena Pietrusiak, pok. 210
tel.: 33/8136 936