Świadczenia

PCPR Bielsko-Biała
Rodzinom zastępczym, rodzinom zastępczym zawodowym i rodzinnym domom dziecka przysługują świadczenia określone w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(tekst jednolity - Dz.U. z 2015r., poz. 332)

RODZINNYM FORMOM PIECZY ZASTĘPCZEJ przysługują świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania umieszczonego w nich dziecka, nie niższe niż kwota (art. 80 ustawy):
 • a) 660 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej
 • b) 1000 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej niezawodowej, zawodowej oraz rodzinnym domu dziecka.
Rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinny dom dziecka przysługuje ponadto dodatek na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności nie niższy niż kwota 200 zł miesięcznie na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania tego dziecka (art. 81 ust. 1 ustawy).
Wymienione wyżej świadczenia przysługują również po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności, jeżeli nadal przebywa w tej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, na następujących zasadach (art. 82 w zw. z art. 37 ust. 2 ustawy):
 • osoba, która osiągnęła pełnoletności przebywając w pieczy zastępczej, może przebywać w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, za zgodą tej rodziny zastępczej lub prowadzących rodzinny dom dziecka, nie dłużej jednak niż do osiągnięcia 25 roku życia, jeżeli:
  uczy się:
  • w szkole,
  • w zakładzie kształcenia nauczycieli,
  • w uczelni,
  • u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego

  lub

  legitymuje się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i uczy się:
  • w szkole,
  • w zakładzie kształcenia nauczycieli,
  • w uczelni,
  • u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego, na kursach, jeśli ich zakończenie jest zgodnie z indywidualnym programem usamodzielnienia

Świadczenia i dodatki przysługują w czasie trwania odpowiednio roku szkolnego, roku akademickiego, kursu albo przygotowania zawodowego.

Rodzinom zastępczym oraz rodzinnym domom dziecka przysługują również inne świadczenia wynikające z ustawy (szczegółowe założenia w art. 57, art. 64, art. 83, art. 84 ustawy), w tym m.in.:
 • dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka;
 • jednorazowe świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego do pieczy zastępczej dziecka;
 • jednorazowe lub okresowe świadczenie na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki;
 • środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego;
 • świadczenie na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego;
 • zatrudnienie osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich.