Projekty w trakcie realizacji

PCPR Bielsko-Biała
Projekt partnerski: „Powiat bielski – Partnerstwo, Integracja, Aktywizacja”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej realizuje projekt w partnerstwie z następującymi gminami: Bestwina, Czechowice-Dziedzice, Jasienica, Jaworze, Kozy, Szczyrk, Wilamowice, Wilkowice.
Celem głównym projektu realizowanego na terenie powiatu bielskiego (woj. śląskie) w okresie od 01.10.2015 do 31.12.2017  jest partnerskie wdrażanie programów aktywnej integracji na terenie powiatu, w oparciu o kompleksowe działania, których zastosowanie prowadzić będzie do zwiększenia zdolności do zatrudnienia oraz integracji społeczno-zawodowej osób i grup doświadczających wykluczenia społecznego.
Grupę docelową w projekcie stanowią osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w podziale na:
  • osoby bezrobotne i bierne zawodowo (w tym niepełnosprawne) zamieszkałe na terenie gmin: Bestwina, Czechowice-Dziedzice, Jasienica, Jaworze, Kozy, Szczyrk, Wilamowice i Wilkowice,
  • osoby niepełnosprawne zamieszkałe na terenie wszystkich gmin powiatu bielskiego,
  • osoby usamodzielniające się, w tym młodzież z ośrodków wychowawczych i socjoterapii.
Partnerzy przewidują objęcie wsparciem 259 osób, w tym 165 osób bezrobotnych i biernych zawodowo, 74 osoby niepełnosprawne, 20 osób usamodzielniających się.

Więcej informacji: http://www.projekt-partnerski.pl/