Program oddziaływań korekcyjno-edukacyjny

PCPR Bielsko-Biała

PROGRAM ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO-EDUKACYJNY DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE


Obowiązek opracowania i realizacji programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie został nałożony na powiat przez ustawę z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu w rodzinie (Dz.U. Nr 180 z 2005 roku, poz. 1493) oraz Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej realizowanie przez powiat.

ADRESACI
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 20011 roku w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne określa, iż wskazane oddziaływania są kierowane w szczególności do:
 1. osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, odbywających karę pozbawienia wolności w zakładach karnych, albo
 2. osób, wobec, których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym,
 3. osób stosujących przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii uzależnienia od alkoholu lub narkotyków, lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych albo środków zastępczych, dla których oddziaływania korekcyjno-edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowej terapii,
 4. osób, które w wyniku innych okoliczności zgłoszą się do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym.

CELE PROGRAMU KOREKCYJNO-EDUKACYJNEGO:
 1. powstrzymanie osoby stosującej przemoc w rodzinie przed dalszym stosowaniem tej przemocy,
 2. rozwijanie umiejętności samokontroli i współżycia w rodzinie,
 3. kształtowanie umiejętności w zakresie wychowywania dzieci bez używania przemocy w rodzinie,
 4. uznanie przez sprawcę przemocy w rodzinie faktu jej stosowania,
 5. zdobycie i poszerzenia wiedzy na temat mechanizmów powstawania przemocy w rodzinie,
 6. zdobycia umiejętności komunikowania się i rozwiązywania konfliktów w rodzinie bez stosowania przemocy,
 7. uzyskania informacji o możliwościach podejmowania działań terapeutycznych.

Osobę stosującą przemoc w rodzinie, wobec której zostało rozpoznane uzależnienie od alkoholu lub narkotyków i innych środków odurzających, substancji psychotropowych albo środków zastępczych, kieruje się w pierwszej kolejności na terapię leczenia uzależnienia.

Oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie nie prowadzi się w miejscach, w których udziela się pomocy i wsparcia ofiarom przemocy w rodzinie.